Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u svetu

Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u svetu

Shvativši realnu opasnost od organizovanog kriminala internacionalnog karaktera, međunarodna zajednica je razvila strategiju opšte borbe protiv najopasnijih vidova kriminaliteta kao što je trgovina opojnim drogama, oružjem, belim robljem i sl., a sa čime je u nerazdvojivoj vezi i pranje novca. Radi povećanja efikasnosti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u državama članicama, Ujedinjene nacije i Evropska unija donele su, između ostalih, i sledeća dokumenta:

Ujedinjene nacije

1) Konvencija protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama – Bečka konvencija
2) Konvencija protiv međunarodnog organizovanog kriminala
3) Konvencija protiv korupcije
4) Konvencija za suzbijanje finansiranja terorizma iz 1999. godine (Konvencija o finansiranju terorizma)

Evropska unija

Evropska Unija usvojila je Četvrtu direktivu za sprečavanje upotrebe finansijskih institucija u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, koja je stupila na snagu 25. juna 2015. godine,  uz obavezu zemalja članica da je u roku od dve godine uključe u domaće zakonodavstvo.  Direktiva uzima u obzir poslednje izmene FATF preporuka iz 2012. godine. Glavne izmene odnose se na dalje unapređenje primene pristupa na bazi procene rizika kroz jačanje nadzora, pravila za utvrđivanje stvarnog vlasnika, politički eksponiranih lica, mera poznavanja i praćenja stranke i dr.

MANIVAL

Manival (Committee of Experts on the Evaluation of Anty-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)  – Komitet Saveta Evrope, osnovan je  1997. godine s ciljem da, kroz proces međusobnog ocenjavanja, vrši procenu usklađenosti sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u državama članicama s međunarodnim standardima. Procena se vrši prikupljanjem informacija iz upitnika, kao i na osnovu posete tima evaluatora izabranog od strane sekretarijata Manivala. Evaluatori izrađuju nacrt izveštaja o usklađenosti zakonodavstva i prakse u konkretnoj državi s međunarodnim standardima. Nakon određenog kruga usaglašavanja, konačna verzija izveštaja se usvaja na plenarnim zasedanjima, koja se održavaju tri puta godišnje. Svaki izveštaj sastoji se od analize stanja, ocene stanja i preporuka za unapređenje sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ocenjivane zemlje. Manival, u okviru Saveta Evrope, poseduje mehanizme pritiska na države članice radi primene navedenih preporuka i sprovođenja drugih mera na državnom nivou. Ti mehanizmi se kreću od obaveze redovnog izveštavanja Manivala o svakom napretku, preko slanja visoke diplomatske misije u državu članicu, pa do isključenja iz članstva u Savetu Evrope. Izveštaji koje usvaja Manival su javni i koriste se u procenama finansijske stabilnosti i sigurnosti ulaganja u pojedinim državama. Međunarodni monetarni fond i Svetska banka preuzimaju izveštaje Manivala, koji se ugrađuju u njihove analize i izveštaje.

Tim evaluatora Manivala posetio je Srbiju od 28. septembra do 09. oktobra  2016. godine, u sklopu petog kruga evaluacije (detaljne procene) mera i radnji koje Republika Srbija preduzima na planu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.  Izveštaj o evaluaciji usvojen je na 50. plenarnoj sednici Manivala u Savetu Evrope, Strazbur i objavljen na sajtu Manivala 09. Juna 2016. godine.  Izveštaj sadrži ocenu ispunjenosti kriterijuma iz 40 preporuka FATF (Financial Action Task Force) i stepen delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca/finansiranja terorizma u Republici Srbiji, kao i mere koje treba preduzeti u svrhu njegovog jačanja. Predstavnici Narodne banke Srbije učestvovali su u svim aktivnostima pre i tokom posete evaluatora, kao i u radu plenarne sednice na kojoj je usvojen izveštaj o evaluaciji..

Osnovni standardi koji, pored ostalih, služe za ocenu usklađenosti su preporuke FATF.

FATF je međunarodno telo osnovano u Parizu 1989. godine s ciljem razvoja i unapređenja politika za efikasnu borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i praćenja sprovođenja mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u zemljama članicama. U sprovođenju tih aktivnosti FATF sarađuje sa ostalim međunarodnim telima uključenim u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao što je Manival.

FATF je 2012. godine revidirao i objavio :

  • Četrdeset preporuka za sprečavanje pranja novca koje se odnose na efikasno uspostavljanje sistema za borbu protiv pranja novca, a pokrivaju pravni sistem i sprovođenje zakona, finansijski sistem i njegovu regulativu, kao i međunarodnu saradnju. 

BAZELSKI KOMITET

Bazelski komitet za superviziju banaka, čiji je cilj međunarodna saradnja i unapređenje  u oblasti  supervizije banaka, promovisao je 25 ključnih principa koji predstavljaju minimum standarda koje treba ispuniti da bi sistem supervizije bio efikasan, uključujući:

  • Princip br. 7 – proces upravljanja rizikom
    Supervizori treba da traže od banaka i bankarskih grupacija da imaju usvojene sveobuhvatne procese upravljanja rizicima kako bi identifikovali, procenili, nadgledali i kontrolisali ili ublažili sve rizike;
  • Princip br. 18 – zloupotrebe finansijskih usluga
    Supervizori treba da se uvere da banke primenjuju adekvatne politike i procese, uključujuću striktna  pravila “Upoznaj svog klijenta”, koji promovišu visoke etičke i profesionalne standarde u finansijskom sektoru i sprečavaju da banka namerno ili nenamerno bude iskorišćena za kriminalne aktivnosti.

Bazelski komitet je takođe usvojio dokument o merama poznavanja i praćenja stranke za banke , u kome je posebno obrađeno pitanje usvajanja pravila „Upoznaj svog klijenta“ u bankama.