ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika | Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

PRITUŽBA NA RAD

DAVAOCA FINANSIJSKIH USLUGA

1. Podaci o korisniku/klijentu  
Ime i prezime/poslovno ime, matični broj pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika:*
Adresa/sedište i mesto:*
Broj telefona:*
Imejl adresa:*
JMBG:
2. Pritužba se odnosi na rad:*
Banke
Davaoca finansijskog lizinga
Platne institucije
Institucije elektronskog novca
Javnog poštanskog operatora
Zastupnika platne institucije
Zastupnika institucije elektronskog novca
Zastupnika javnog poštanskog operatora
3. Da li ste prethodno podneli pisani prigovor ovom davaocu finansijskih usluga?*
da
ne
4. Da li ste dobili odgovor davaoca finansijskih usluga na prigovor?*
da
ne
   
   
5. Da li se vodi/vodio sudski spor povodom spornog pitanja na koje se odnosi ova pritužba?[1]*
da
ne
6. Da li se pritužba odnosi na novčani iznos?*
da
ne
   
   
7. Da li prvi put podnosite pritužbu na rad ovog davaoca finansijskih usluga Narodnoj banci Srbije? *
da
ne
8. Finansijski proizvod/usluga na koji se pritužba odnosi:*
   
   
9. Sadržaj pritužbe:[2]*
Uz pritužbu prilažem:[3]*
Prigovor upućen davaocu finansijske usluge;
Odgovor davaoca finansijske usluge na prigovor;
Dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz pritužbe mogu ceniti, i to
Punomoćje.
Unesite kod sa slike*

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću,

  1. potvrđujem da su svi odgovori na pitanja sadržani u ovoj pritužbi istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Narodne banke Srbije u postupku po pritužbi na rad davaoca finansijskih usluga;
  2. obavezujem se da ću Narodnu banku Srbije odmah obavestiti o svim promenama koje bi mogle uticati na njeno postupanje po pritužbi na rad davaoca finansijskih usluga;
  3. upoznat/a sam s time da Narodna banka Srbije neće uzeti u obzir razmatranje pritužbe iz čije sadržine jasno proizlazi da njen cilj nije zaštita prava i interesa korisnika koji je podneo pritužbu, odnosno ako korisnik zloupotrebljava pravo na pritužbu, naročito zbog toga što pritužba ima nerazumnu, neozbiljnu ili uvredljivu sadržinu.

Ako kao fizičko lice podnosim pritužbu,

  1. potvrđujem da sam saglasan/saglasna da Narodna banka Srbije, u postupku po pritužbi na rad davaoca finansijskih usluga, vrši obradu mojih podataka o ličnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i drugim propisima;
  2. upoznat/a sam i saglasan/saglasna s time da je svrha prikupljanja i dalje obrade ovih podataka rešavanje mog spornog odnosa s davaocem finansijskih usluga i utvrđivanje da li se ovaj davalac pridržavao odredaba zakona kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, opštih uslova poslovanja i dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge, kao i obaveza iz ugovora zaključenog sa mnom, te da će ih Narodna banka Srbije u tu svrhu obrađivati (prikupljati, umnožavati, kopirati, prenositi, pretraživati, razvrstavati, pohranjivati, razdvajati, ukrštati, objedinjavati, i sl), koristiti i čuvati u elektronskom obliku i štampanim kopijama, odnosno na drugi pogodan i uobičajen način;
  3. upoznat/a sam i saglasan/saglasna s time da za navedene svrhe podatke mogu koristiti zaposleni u Narodnoj banci Srbije, kao i druga lica u skladu sa zakonom;
  4. upoznat/a sam s time da Narodna banka Srbije ove podatke pribavlja radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti uređenih zakonima kojim se uređuju zaštita korisnika finansijskih usluga, zakonima kojima se uređuju ove usluge, kao i propisima donetim na osnovu ovih zakona;
  5. upoznat/a sam s time da bi se opoziv pristanka na obradu ovih podataka smatrao povlačenjem pritužbe, čija je posledica okončanje postupka po pritužbi pred Narodnom bankom Srbije.

 

Napomena:

  Polja označena sa zvezdicom (*) su obavezna.
   

 

[1] Odgovor je DA ako se spor trenutno vodi ili je već pravnosnažno okončan.

[2] Navesti koncizno koji su razlozi za podnošenje pritužbe, tj. šta se pritužbom zahteva.

[3] Potrebno je označiti polje  ispred dokumentacije koja se prilaže uz pritužbu.

 

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti Informativnom centru Narodne banke Srbije na 0800 111 110