ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

16.01.2019.

Dnevnik – pitanja u vezi s ličnim bankrotom

Pitanja: Da li se priprema zakon ili drugi propis koji bi regulisao pitanje ličnog bankrota u Srbiji?  Koji su argumenti „za”, a koji „protiv”?

Odgovor: Važećim Zakonom o stečaju uređeni su uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja samo nad pravnim licima, koji se, u smislu tog zakona, sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom, te u našem pravnom sistemu ne postoji mogućnost da građani Republike Srbije proglase lični bankrot, s obzirom na to da ne postoji propis kojim se uređuje institut ličnog stečaja (bankrota).
 
Međutim, Programom za rešavanje problematičnih kredita za period 2018–2020, koji predstavlja strateški dokument koji je usvojila Vlada Republike Srbije, definisane su oblasti koje nadležne institucije treba da sagledaju radi rešavanja problematičnih kredita. Programom je, između ostalog, predviđeno da prethodna pitanja sagleda radna grupa, koja bi dodatno razmotrila pitanja u vezi sa uvođenjem pravnog okvira stečaja preduzetnika, kao prvog koraka ka eventualnom uvođenju stečaja (bankrota) fizičkih lica u budućnosti. U skladu sa ovim dokumentom, donet je Akcioni plan Vlade Republike Srbije za sprovođenje Programa, kojim su, između ostalog, definisane aktivnosti radne grupe s tim u vezi, kao i rokovi njihovog preduzimanja.
 
S tim u vezi, posebno ističemo da Narodna banka Srbije podržava oprezan pristup sagledavanju opcije uvođenja ličnog stečaja (bankrotstva) u domaći pravni okvir. Pored toga, ukazujemo i na to da Narodna banka Srbije nije određena kao institucija koja bi bila nosilac neke konkretne aktivnosti predviđene tim akcionim planom (nije predviđena kao organ odgovoran za sprovođenje neke od mera, odnosno kao organ koji sprovodi određenu aktivnost godine, jer je već realizovala sve aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita), ali će kroz učešće svojih predstavnika u radu međuinstitucionalne Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita nastaviti da podržava sprovođenje Programa Vlade.

Kabinet guvernera