ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

31.01.2019.

Politika – Pitanja u vezi s ograničavanjem rokova odobravanja kredita

Pitanja : Banke masovno odobravaju keš kredite na maksimalnih 95 meseci što je nepunih osam godina pa Vas molim za objašnjenje zašto je to tako. Znam da je Narodna banka uoči Nove godine donela propis o nekoj vrsti ograničavanja rokova i znam da može i na duže ako banke obezbede kapital. Ali ipak pitam zašto je to 95 meseci, a ne 96 meseci. To je 7,92 godina.

Odgovor : Jedna od novina koju sadrži paket propisa, usvojen u decembru prošle godine u cilju podsticanja prakse održivog kreditiranja stanovništva, jeste uređivanje rokova otplate za potrošačke, gotovinske ili druge kredite (koji nisu stambeni kredit niti minusi po tekućem računu) odobrene počev od 1. januara 2019. godine koji su opredeljeni sa stanovišta rizičnosti ovih kredita, namene kreditiranja, odnosno nepostojanja konkretne namene. Pri tome je svako kreditiranje na duže rokove od propisanih i nadalje dozvoljeno ako banka nakon toga održava odgovarajući nivo kapitala, tj. ako u svakom trenutku ima dovoljno sopstvenih sredstava za ispunjenje svih regulatornih zahteva.

Konkretno, u skladu sa odredbama Odluke o izmenama i dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke, banka će biti u obavezi da umanjuje svoj kapital (koji se izračunava u skladu s propisima za banke) za celokupan neotplaćeni iznos glavnice tog potraživanja od dužnika sve do konačne otplate kredita - ako u toku 2019. godine odobri potrošački kredit (osim potrošačkih kredita odobrenih za kupovinu motornih vozila), gotovinski ili drugi kredit (koji nije stambeni kredit ni minus po tekućem računu) čija je ugovorena ročnost (rok otplate) osam i duže od osam godina, uz fazno snižavanje ugovorene ročnosti. Izuzetak su potrošački krediti za kupovinu motornih vozila za koje nije predviđeno fazno snižavanje propisane ročnosti, već se zahtev za umanjenjem kapitala dosledno primenjuje ako je ugovorena ročnost datog kredita osam ili duže od osam godina.
 
Banke su slobodne da u okviru kreditnog procesa urede kriterijume i principe za odobravanje konkretnih vrsta kredita, kao i da pri donošenju odluke o odobravanju plasmana procene kreditnu sposobnost dužnika i druge relevantne faktore. Dakle, ne postoje prepreke da banka odobri i kredite s dužim rokovima otplate u skladu sa svojom poslovnom politikom, ako u svakom trenutku ima dovoljno sopstvenih sredstava za ispunjenje svih regulatornih zahteva.

Kabinet guvernera