ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

06.02.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 6. februara

Narodna banka Srbije organizovala je 6. februara 2019. godine 6. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije sa ročnošću transakcije od 7 dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Postignuti su sledeći rezultati: Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 20.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 20.008,5 miliona dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 2,20%, najniža prihvaćena kamatna stopa 2,17%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 2,19%. Na aukciji je učestvovalo 15 banaka.

Kabinet guvernera