ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

12.02.2019.

Danas – u vezi s procedurom ukidanja zabrane prinudne naplate sa računa firme

Pitanja: Da li Narodna banka Srbije, kada sud u postupku prihvatanja UPPR-a donese meru kojom je zabranjena prinudna naplata sa računa firme, ima obavezu da prati vremenski rok na koji je ta mera izrečena? Da li se, kad istekne rok od šest meseci (na koliko se ta mera najduže može izreći) ona skida automatski? Ako ne, po kojoj se proceduri "skida" zabrana prinudne naplate sa računa firme?

Odgovor: Nijednom odredbom propisa koji regulišu postupak vršenja prinudne naplate nije propisana obaveza Narodnoj banci Srbije da prati vremensko važenje mere obezbeđenja koja je određena rešenjem nadležnog suda.

Postupak vršenja prinudne naplate sa računa dužnika se ne nastavlja automatski, već kad se od izdavaoca rešenja, odnosno suda primi akt o ukidanju mere obezbeđenja ili akt kojim se konstatuje da je mera istekla. U vezi sa navedenim ukazujemo da je odredbama Zakona o stečaju propisano da se rešenje kojim je određena pomenuta mera dostavlja organizaciji koja sprovodi postupak prinudne naplate, koja o tome odmah obaveštava poslovne banke radi sprečavanja prenosa sredstava i drugih transakcija stečajnog dužnika, odnosno omogućavanja plaćanja u skladu sa odredbama ovog zakona. Obaveštavanje poslovnih banaka, shodno odredbama Zakona o stečaju, vrši se tako što se putem elektronske pošte svim bankama dostavlja rešenje suda kojim je određena mera obezbeđenja. Na taj način, po dobijanju akta suda kojim se ukida mera obezbeđenja - zabrane sprovođenja izvršenja ili se utvrđuje da je dejstvo mere prestalo, Narodna banka Srbije o tome obaveštava sve poslovne banke i dostavlja im putem elektronske pošte taj akt suda.

Kabinet guvernera