ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

23.02.2019.

Alo – Pitanja u vezi s kursom po kome turističke agencije obračunavaju aranžmane

Pitanja: Zbog čega turističke agencije obračunavaju aranžmane po efektivnom, odnosno najvišem prodajnom kursu banaka?  Da li agencije mogu da ugovore prodaju u devizama, a da plaćanje bude u dinarima? Da li im to zakon dozvoljava?

Odgovor: S obzirom na to da je Zakonom o trgovini  propisano da u trgovini uslugama u turizmu, koje su u neposrednoj vezi sa inostranstvom, cena može biti izražena u stranoj valuti, s naznakom obračunskog kursa, kao i da je članom 34. stav 8. Zakona o deviznom poslovanju propisano da je u Republici Srbiji dozvoljeno ugovaranje u devizama, s tim što se plaćanje i naplaćivanje po tim ugovorima vrši u dinarima (valutna klauzula) – turističke agencije mogu da ugovaraju prodaju turističkih aranžmana u devizama, dok se plaćanje po tom osnovu vrši u dinarima. Međutim, pitanje primene deviznog kursa koji će turistička agencija koristiti prilikom obračuna cene aranžmana izraženog u stranoj valuti nije izričito regulisano propisom Narodne banke Srbije.
 
S tim u vezi, želimo da istaknemo da je turistička agencija, saglasno zakonu koji uređuje zaštitu potrošača, u obavezi da svog klijenta (korisnika turističke usluge) upozna sa svim uslovima iz ponude, odnosno da pre zaključenja ugovora na jasan i nedvosmislen način informiše klijenta o tome koji će kurs primeniti, posebno ako se ima u vidu da se radi o ugovorima po pristupu, koje klijent može, ali ne mora zaključiti.
 
Budući da je za predlaganje i primenu Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača nadležno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, tom ministarstvu se podnosi inicijativa za utvrđivanje obračunskog kursa koji bi turističke agencije bile dužne da primenjuju prilikom obračuna cene turističkog aranžmana u dinarima.
 
Napominjemo da je Narodna banka Srbije za aktivnosti i poslove čiji je nadzor u njenoj nadležnosti pre nekoliko godina prilagodila regulativu na način da zaštiti građane kao korisnike finansijskih usluga tako što je u Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, između ostalog, propisala da se za kredite koji banke odobravaju svojim klijentima s valutnom klauzulom isključivo koristi zvanični srednji kurs dinara.

Kabinet guvernera