ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

16.03.2019.

Blic - Pitanja u vezi sa kontrolama poslovanja u oblasti osigranja od autoodgovornosti

Pitanja : Da li je istina da je NBS prošlog ponedeljka krenula u kontrolu osiguravajućih kuća sa ciljem sa proveri njihovo poslovanje u sektoru autoosiguranja.  Kod koliko društava ste zabeležili nepravilnosti, na šta se one konkretno odnose…

Odgovor : Narodna banka Srbije vrši nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, odnosno nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje, sprovođenje nadzora vrši se i neposrednom kontrolom poslovanja društava za osiguranje, a jedna od oblasti poslovanja koja je predmet nadzora, s obzirom na svoje učešće na tržištu osiguranja, jeste i osiguranje od autoodgovornosti. Narodna banka Srbije sprovodi redovne aktivnosti nadzora, odnosno planirane neposredne kontrole poslovanja društava za osiguranje i u prvom tromesečju 2019. godine.
 
Međutim, podaci koji odnose na obavljanje poslova društva za osiguranje i to na nadzor finansijskog stanja, zakonitosti poslovanja, činjenice i okolnosti u vezi obavljanja poslova subjekata nadzora, kao i dokumenti koji sadrže takve podatke, kvalifikovani su kao tajni podaci, što znači da se ne mogu učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Kabinet guvernera