ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

20.03.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 20. marta

Narodna banka Srbije organizovala je 20. marta 2019. godine 12. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije sa ročnošću transakcije od 7 dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Postignuti su sledeći rezultati: Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 5.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 5.001,9 miliona dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 2,00%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,90%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,92%. Na aukciji je učestvovalo 7 banaka.

Kabinet guvernera