ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.04.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 3. aprila

Narodna banka Srbije organizovala je 3. aprila 2019. godine 14. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije sa ročnošću transakcije od 7 dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Postignuti su sledeći rezultati: Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 55.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 55.020,3 miliona dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 1,91%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,89%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,90%. Na aukciji je učestvovalo 12 banaka.

Kabinet guvernera