ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

10.04.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 10. aprila

Narodna banka Srbije organizovala je 10. aprila 2019. godine 15. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije sa ročnošću transakcije od 7 dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Postignuti su sledeći rezultati: Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 55.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 55.020,1 milion dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 1,89%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,84%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,88%. Na aukciji je učestvovalo 17 banaka.

Kabinet guvernera