ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.04.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 17. aprila

Narodna banka Srbije organizovala je 17. aprila 2019. godine 16. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije sa ročnošću transakcije od 7 dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Postignuti su sledeći rezultati: Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 10.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 10.003,6 miliona dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 1,85%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,84%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,84%. Na aukciji je učestvovalo 6 banaka.

Kabinet guvernera