ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

08.05.2019.

Politika - Pitanja u vezi s poslovanjem Agroinvest fonda koji kreditira preduzetnike

Pitanja : Na adresu naše redakcije stigao je mejl u kojem naši čitaoci upozoravaju na poslovanje Društva za konsalting i menadžment Agroinvest Fond d.o.o. Beograd, navodeći da ova organizacija, koja se predstavlja kao humanitarna i hrisćanska, izdaje kredite kao posrednička agencija preko Sosijete Ženeral banke i to sa prosečnom kamatnom stopom od 40%. Na njihovom sajtu navedeno je da rade “kao posrednici između komercijalnih banaka i preduzetnika koji ili uopšte nemaju ili imaju ograničen pristup uslugama komercijalnih banaka”.

U mejlu koji smo dobili, takođe se navodi da NBS ispituje njihovo poslovanje i ugovor koji imaju sa Sosijete Ženeral bankom, pa Vas molim za odgovore na sledeća pitanja: Ukoliko je istina, zbog čega NBS ispituje poslovanje te organizacije? Šta je NBS utvrdila u ovom slučaju?

Odgovor : Narodna banka Srbije u postupku posredne i neposredne kontrole kontinuirano vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka. Kada utvrdi postojanje nepravilnosti u navedenim postupcima, Narodna banka Srbije prema bankama preduzima korektivne i prinudne mere u skladu sa Zakonom o bankama. Iz navedenog proizlazi da Narodna banka Srbije može preduzeti određene mere samo prema banci, ali nije nadležna da nadzire i preduzima mere prema privrednim društvima. Međutim, Narodna banka Srbije nije ovlašćena da nalaze kontrole saopštava javnosti jer u skladu sa članom 9b Zakona o bankama, podaci koji se odnose na kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banke i na restrukturiranje banke, kao i dokumenti koji sadrže takve podatke, a koje zaposleni u Narodnoj banci Srbije, agenciji nadležnoj za osiguranje depozita, ministarstvu nadležnom za poslove finansija ili banci i druga lica koja ih na bilo koji način saznaju u obavljanju poslova u vezi sa ovom kontrolom, odnosno restrukturiranjem – određuju se i štite kao tajni podaci. Navedena lica dužna su da čuvaju te podatke i dokumente kao tajne podatke, odnosno ne mogu ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Kada je reč o posredovanju u kreditiranju, pre svega ističemo da davanjem kredita mogu da se bave samo banke, a izuzetno i druga lica, ako su za to ovlašćena posebnim zakonom (Fond za razvoj Republike Srbije, Fond za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije), kao i platne institucije i institucije elektronskog novca koje su dobile dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje pojedinih vrsta platnih usluga u skladu sa Zakonom o platnim uslugama. Lice koje se neovlašćeno bavi davanjem kredita, postupa suprotno Zakonu o bankama. Istim zakonom je propisano krivično delo davanje kredita bez dozvole Narodne banke Srbije, prema kome će, onaj ko se bez dozvole za rad Narodne banke Srbije bavi davanjem kredita, a za to nije ovlašćen zakonom, biti kažnjen kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

Kada Narodna banka Srbije u toku kontrolnog postupka utvrdi postojanje indicija koje ukazuju na postojanje osnova sumnje da se radi o izvršenju krivičnog ili drugog kažnjivog dela, dužna je da o tome prijavom obavesti nadležne organe krivičnog gonjenja. Ocenu o tome da li u konkretnom slučaju navodno posredovanje u kreditiranju može da se podvede pod obeležja navedenog krivičnog dela neovlašćenog bavljenja davanjem kredita, isključivo mogu doneti nadležni javni tužilac i MUP, a konačnu odluku o tome donosi nadležni sud u odgovarajućem sudskom postupku.

Budući da Narodna banka Srbije u skladu sa zakonskim ovlašćenjima obavlja i poslove zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga (fizičkih lica, preduzetnika i poljoprivrednika) ali i pravnih lica klijenata banke, ističemo da svako lice koje smatra da banka krši ugovorne ili zakonske odredbe u pružanju bankarskih usluga ima pravo da u skladu sa propisanim postupkom podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije protiv te banke. Ako postupajući po navedenoj pritužbi, Narodna banka Srbije utvrdi da se banka nije pridržavala odredaba merodavnih zakona, drugih propisa kojima se uređuju bankarske usluge, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora – Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim banci nalaže da otkloni utvrđene nepravilnosti, a u propisanim slučajevima može i izreći novčanu kaznu.

Kabinet guvernera