Izaberite datum:

23.05.2019
u milionima dinara
Dnevna likvidnost bankarskog sektora i prognoza autonomnih faktora
Obračunata dinarska obavezna rezerva za period od 18.05.2019. godine do 17.06.2019. godine 177.900,3
Tekući račun 203.557,3
Prosek tekućeg računa u periodu izdvajanja dinarske obavezne rezerve 174.859,7
Dnevni prosek izdvojene dinarske obavezne rezerve (%) 114,42
Prosek izdvojene dinarske obavezne rezerve u periodu (%) 98,29
Deponovani viškovi likvidnih sredstava O/N 8.005,5
Intraday kredit 0,0
Kredit za likvidnost O/N 0,0
Stanje operacija na otvorenom tržištu -10.000,0
Slobodna sredstva na tekućim računima 24.927,2
Realizacija intervencije NBS na deviznom tržištu (saldiranje na dan 24.05.2019.) 0,0
Ostvareni neto efekat autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora +1.066,7
Prognozirani prosečni dnevni neto efekat autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora za period
od 22.05.2019. godine do 28.05.2019. godine (uključeni samo radni dani)
+2.900,0

Napomene:

1) Tekući račun obuhvata i stanje na računu u RTGS-u za instant plaćanja (RTGS-IPS račun) i koristi se kod izračunavanja proseka tekućeg računa u periodu izdvajanja obavezne rezerve, dnevnog proseka izdvojene dinarske obavezne razerve (%), proseka izdvojene dinarske obavezne rezerve u periodu (%) i izračunavanja slobodnih sredstava na tekućim računima.
2) Stanje operacija na otvorenom tržištu (+) obezbeđenje likvidnosti, (-) povlačenje likvidnosti.
3) Slobodna sredstva na tekućim računima predstavljaju iznos koji banke treba da izdvoje više (-) ili manje (+) u odnosu na poslednje stanje na tekućem računu da bi prosek obavezne rezerve na kraju perioda iznosio 100%.
4) Realizacija intervencije NBS na deviznom tržištu: (+) intervencija kupovinom deviza, (-) intervencija prodajom deviza. Podatak se odnose na transakcije čije je saldiranje narednog radnog dana u odnosu na datum na koji se tabela odnosi.
5) Autonomni faktori su faktori koji nisu pod direktnim uticajem Narodne banke Srbije (NBS) i predstavljaju promenu likvidnosti bankarskog sektora po osnovu promene depozita države kod NBS, gotovog novca u opticaju i deviznih transakcija NBS sa državom, (+) povećanje likvidnosti, (-) smanjenje likvidnosti.
6) Podaci o ostvarenom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora sa blagajnom banaka od prethodnog radnog dana ažuriraju se oko 10:00 časova, a kompletni podaci o ostvarenom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora sa ažuriranom blagajnom banaka objavljuju se oko 14:00 časova.
7) Podatak o prognoziranom prosečnom dnevnom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora se ažurira na dan aukcija hartija od vrednosti oko 10:00 časova.


Arhiva podataka

Izaberite godinu: