Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati

Račun: - -
Matični broj:
Poreski broj:
   
Pretraživanje podataka o dužnicima vrši se preko broja računa, matičnog broja ili poreskog broja.
Preko ovog upita ne mogu se dobiti podaci za sindikate, ku?ne savete, verske organizacije i druga pravna lica koja imaju iste mati?ne brojeve, pa je za te svrhe potrebno da se obratite nadle?nim organizacionim jedinicama prinudne naplate u Beogradu i Kragujevcu.

Baza podataka koja se koristi za potrebe ovog upita, a koja se odnosi na identifikaciju du?nika, formirana je na osnovu podataka o registrovanom poslovnom imenu, odnosno nazivu du?nika kod Agencije za privredne registre, ili naziva koje su banke dostavile u Jedinstveni registar ra?una Narodne banke Srbije za du?nike registrovane kod ostalih nadle?nih registarskih organa.