25.09.2020.

Monetarna i finansijska stabilnost stvorile uslove za uspešnu emisiju korporativnih obveznica

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara donetom 15. septembra, kompanija „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, danas 25. septembra je sa velikim uspehom emitovala svoje prve korporativne obveznice.

Obveznice su emitovane u iznosu od 23,5 milijardi dinara, sa rokom dospeća od pet godina i po kamatnoj (kuponskoj) stopi ispod 4% (3M BELIBOR+2,95 p.p, što iznosi 3,97%). Korporativne obveznice kompanije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd su u potpunosti dinarske i ne nose nikakav devizni rizik, što ukazuje da je kompanija razmišljala prudentno i odgovorno i u smislu svođenja tržišnih rizika na najmanju moguću meru. Činjenica da su obveznice ročnosti od pet godina emitovane po kamatnoj stopi ispod 4% ukazuje da je kompanija prepoznala pravi i najpovoljniji trenutak u kojem bi izašla na domaće tržište kapitala. Tražnja za obveznicama je bila više nego dovoljna što još jednom ukazuje na poverenje kvalifikovanih investitora u poslovanje kompanije. Iskorišćen je trenutak stabilizacije tržišnih uslova, pre svega monetarne stabilnosti uprkos još uvek aktuelnoj pandemiji korona-virusa.

Investitori u pomenute obveznice su, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala - kvalifikovani investitori, odnosno odabrane poslovne banke koje posluju u Republici Srbiji, a sa kojima „Telekom Srbija“ već ima dugogodišnju uspešnu saradnju. Ponovićemo, to su renomirane finansijske institucije u Srbiji, koje imaju kontinuirani uvid u poslovanje kompanije, koje su u potpunosti upoznate sa domaćim i globalnim makroekonomskim kretanjima i uslovima na finansijskom tržištu, investitori koji do detalja poznaju proces ulaganja u obveznice i sve prednosti i rizike, odnosno koji su po svojim karakteristikama najpodesniji za ulaganje u hartije od vrednosti strateške većinski državne kompanije.

Sredstva prikupljena izdavanjem obveznice biće iskorišćena za finansiranje poslovnih potreba kompanije, uključujući unapređenje poslovnih aktivnosti, kao i refinansiranje postojećih finansijskih obaveza. Poverenje profesionalnih investitora za izdavanje obveznica još jednom ukazuje na stabilnost poslovanja kompanije, kao i na činjenicu da je stvoren prostor da se u narednom periodu, uz konsolidaciju do sada preduzetih poslovnih poduhvata, sprovedu i investicije za dalja unapređenja.

Na ovaj način ostvaruje se i diversifikacija načina finansiranja kompanije, u skladu sa najboljom praksom kompanija u telekomunikacionoj industriji u svetu. Ove obveznice će, stoga, predstavljati optimalnu dopunu i alternativu postojećim bankarskim aranžmanima i kompanija će u punoj meri iskoristiti sve njihove prednosti u odnosu na kredite, naročito činjenicu da se do dospeća obveznice plaća samo kamata, bez pripadajućeg dela glavnice, čime se postiže dodatna relaksacija novčanih tokova.

Kabinet guvernera