18.03.2021.

Netačna izjava Dragana Đilasa da je Narodna banka Srbije utvrdila zakonitost poslovanja Multikoma

U vezi s navodima g. Dragana Đilasa koji se odnose na zapisnik o kontroli koji je Narodna banka Srbije sačinila tokom kontrole deviznog poslovanja rezidenta Multikom Group d.o.o. Beograd, čiji je vlasnik i zakonski zastupnik Dragan Đilas, a radi otklanjanja nedoumica oko moguće sadržine zapisnika i zakonskih ovlašćenja Narodne banke Srbije, obaveštavamo javnost da Narodna banka Srbije nije ovlašćena da ispituje pitanja zakonitosti porekla kapitala, osnivanja pravnog lica u zemlji i inostranstvu, te urednost plaćanja poreza, niti se u konkretnom slučaju bavila pitanjima za koja su nadležni drugi državni organi (Tužilaštvo, Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo unutrašnjih poslova i dr.). Samim tim ni zapisnikom nije mogla da utvrdi da li je u vezi sa ovim pitanjima navedena kompanija postupala zakonito ili ne.

Predmet kontrole i zapisnika Narodne banke Srbije bila je usklađenost poslovanja navedene kompanije u oblasti deviznog poslovanja i tim zapisnikom utvrđene su povrede propisa u toj oblasti s obzirom na to da subjekt kontrole nije izveštavao Narodnu banku Srbije, da je kasnio sa izveštavanjem o stranim direktnim investicijama koje je imao u inostranstvu – u kompaniji Multikom Open AG, Švajcarska, odnosno Open International AG, Švajcarska, kao i da je u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom naveo netačnu šifru osnova plaćanja, što ima negativne posledice i na statistiku platnog bilansa. Na osnovu konačnog zapisnika, Narodna banka Srbije će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka imajući u vidu da je za navedene propuste predviđena prekršajna odgovornost, pri čemu je zaprećena kazna za ove prekršaje za pravno lice do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu do 150.000 dinara.

 

Kabinet guvernera