21.02.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora, i prema rezultatima januarske ankete, nastavljaju da se kreću u granicama inflacionog cilja Narodne banke Srbije (3 ± 1,5%).

Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora nastavila su da se kreću oko nivoa od 4%. Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija u januaru 2023. godine biti na nivou od 4,2%. Istovremeno, prema rezultatima februarske ankete agencije Blumberg, inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred, februar 2023, nešto su niža i iznose 4,0%.

Inflaciona očekivanja privrednika, prema rezultatima ankete agencije Ipsos, u januaru su ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznose 6,0%. Međutim, ocena cenovnih pritisaka i u pogledu cena inputa i u pogledu cena sopstvenih finalnih proizvoda/usluga niža je nego u prethodnoj anketi, što bi moglo da ukaže na ublažavanje cenovnih pritisaka u privredi.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža u odnosu na kratkoročna i kreću se u rasponu od 3,0% do 3,5% za finansijski sektor i od 4,5% do 5,0% kod sektora privrede. Ovakvi rezultati ankete ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda aktuelnu višu inflaciju percipiraju kao privremenu, što je ujedno i ocena Narodne banke Srbije, kao i većine vodećih centralnih banaka u svetu.

Usidrenost inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera