30.06.2022.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u maju 2022. porasla je za 8,7% međugodišnje, čemu je doprineo rast rudarstva (28,1% međugodišnje) i prerađivačke industrije (11,2% međugodišnje), dok je proizvodnja u sektoru energetike smanjena (–12,5% međugodišnje). U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 18 od 24 grane, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje derivata nafte, prehrambenih proizvoda i proizvodnje farmaceutskih proizvoda, dok je najveći negativan doprinos potekao od proizvodnje hemijskih proizvoda, proizvodnje osnovnih metala i tekstilne industrije.

Posmatrano u periodu januar–maj 2022. godine, industrija je zabeležila međugodišnji rast od 3,3%, vođena rastom sektora rudarstva (39,1%) usled povećane eksploatacije bakra, zatim prerađivačke industrije (4,8%), dok je u sektoru energetike zabeleženo smanjenje aktivnosti od 16,1%.

Promet u trgovini na malo u maju 2022, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležio je realni rast od 5,1%, dok je u periodu januar–maj realni rast iznosio 8,9% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u maju viši je za 88,4% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 56,1%. U periodu januar–maj 2022, ukupan broj dolazaka turista viši je za 73,2% međugodišnje, a broj noćenja turista veći je 49,4% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u maju ostvario međugodišnji rast od 42,1%, a robni uvoz međugodišnji rast od 54,6%. U okviru robnog izvoza nastavljen je rast izvoza prerađivačke industrije i rudarstva, dok je, s druge strane, visok rast robnog uvoza posledica pre svega uvoza energenata, uz visok uvoz industrijskih sirovina i kapitalnih proizvoda.

Kabinet guvernera