19.05.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred – u aprilu 2024. godine biti na nivou od 8,0%, što predstavlja nepromenjenu vrednost od početka godine. Prema rezultatima ankete agencije Blumberg iz maja, očekivana inflacija za godinu dana unapred niža je i iznosi 7,5%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede (period za godinu dana unapred) od septembra 2022. stabilizovala su se i kretala su se oko nivoa od 10,0%, što je ujedno i vrednost očekivanja koja je zabeležena u aprilskoj anketi.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja predstavnika finansijskog sektora za dve godine unapred ostala su nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznosila su 5,0%, dok su za period od tri godine unapred nastavila da se kreću u granicama cilja Narodne banke Srbije, na nivou od 4,0%. Što se tiče srednjoročnih očekivanja privrednika, ona su takođe zadržana na istom nivou i za period od dve godine unapred iznose 7,0%, dok se za period od tri godine unapred nalaze na nivou od 5,0%.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera