Статистичке надлежности НБС

У складу с чланом 6. Закона о званичној статистици Народна банка Србије је један од одговорних произвођача званичне статистике.

Статистичке области за које је надлежна Народна банка Србије су ближе утврђене у Програму званичне статистике, а детаљан садржај активности, периодика спровођења истраживања и извори података дати су у Плану званичне статистике:

  1. Монетарна и финансијска статистика
  2. Статистика економских односа са иностранством
  3. Статистика платног система
  4. Анкета о кредитној активности и анкета о инфлационим очекивањима