25.08.2022.

Упитник о информационом систему – 2022

Народна банка Србије од 2012. године спроводи упитник о информационом систему финансијске институције. Упитник је методолошки усклађен са Одлуком о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције ( „Службени гласник РС”, бр. 23/2013, 113/2013, 2/2017, 88/2019 и 37/2021) и садржи питања која обухватају информације о примени савремених технологија. Упитник о информационом систему омогућава увид у постојеће стање и процес управљања информационим системом сваке појединачне финансијске институције.

Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је банкама, друштвима за осигурање, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима, даваоцима финансијског лизинга, платним институцијама, институцијама електронског новца и јавном поштанском оператору у делу пословања који се односи на пружање платних услуга и/или издавање електронског новца.

Упитник о информационом систему израђен је као MS Excel фајл и потребно је да буде електронски потписан коришћењем квалификованог електронског сертификата.
 
Попуњен и потписан упитник, с придруженим документима (embeded) у оквиру истог ексел фајла, доставља се електронским путем најкасније до 15. септембра 2022. године. Банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и јавни поштански оператер попуњен упитник достављају на SFTP сервер за размену података Народне банке Србије, а платне институције и институције електронског новца на Центар за размену података доступног преко интернет странице Народне банке Србије.
 
Преузмите Упитник о информационом систему за 2022. годину

Центар за супервизију информационих система