13.01.2021.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у децембру

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају децембра, према прелиминарним подацима, износиле су 13,5 милијарди евра, што је за 648,1 милион евра више него на крају новембра.

Током 2020. године девизне резерве су очуване на адекватном и стабилном нивоу (повећане су за 113,2 милиона евра), чиме је додатно ојачана отпорност домаћег финансијског система на потресе из међународног окружења.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 130 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају децембра износиле су 11,1 милијарду евра.

Повећање бруто девизних резерви у децембру остварено је у амбијенту у којем је држава додатно смањила своје девизне обавезе по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности (нето 90,9 милиона евра), што је допринело смањењу јавног дуга Републике Србије.

На повећање девизних резерви у децембру утицали су у највећој мери приливи по основу приватизације Комерцијалне банке (395,0 милиона евра) и активности Народне банке Србије нето куповином девиза на домаћем девизном тржишту (укупан нето ефекат спот и своп трансакција +244,0 милиона евра). Додатни допринос већем нивоу девизних резерви дали су нето приливи по основу донација (122,4 милиона евра), ефикасног управљања девизним резервама и осталим основима (укупно 47,0 милиона евра). Наведени приливи вишеструко су надмашили одливе по основу поменутог нето раздужења државе (90,9 милиона евра), девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака, као и по другим основима (укупно нето 55,7 милиона евра), и у потпуности су амортизовали негативан утицај тржишних фактора (укупно нето 13,7 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у децембру износио је 693,5 милиона евра и био је за 135,1 милион евра већи него у претходном месецу. У 2020. години, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 6.565,7 милиона евра.

У децембру, као и у 2020. години, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у децембру нето купила 170 милиона евра. У 2020. години, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, а у условима знатно појачане глобалне неизвесности услед кризе изазване пандемијом, нето продала 1.450 милиона евра.

Кабинет гувернера