19.02.2021.

Резултати јануарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима јануарске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред наставила су стабилно кретање близу нивоа од 2,0%, колико су и износила за јануар 2022. Привредници за исти период очекују нешто нижу инфлацију од 1,5%.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима (за јануар 2023. године), она су код финансијског сектора остала непромењена у односу на претходну анкету и износе 2,3%, док су очекивања привредника наставила да се крећу близу нивоа од 2,0% и у јануару су износила 1,9%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера