28.05.2021.

Позајмица оснивача за ликвидност

Народна банка Србије је недавно од корисника платних услуга (предузетника) добила информацију да су од својих пословних банака обавештени да је Народна банка Србије донела одлуку којом се забрањује уплата позајмице оснивача за ликвидност у случају предузетника.
 
Ради потпуне и тачне информисаности корисника платних услуга, Народна банка Србије указује на то да правни основ за уплату којом би се извршила позајмица оснивача за ликвидност у случају предузетника постоји, као и да је прописима из своје надлежности није забранила.
 
С тим у вези, корисницима платних услуга скрећемо пажњу на Одлуку о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Службени гласник РС”, бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018, 22/2019 и 125/2020; у даљем тексту: Одлука) и Прилог 3 ове одлуке, а који садржи шифре плаћања које корисници платних услуга користе приликом попуњавања платног налога. Даље, указујемо на то да је Одлуком предвиђено да се шифра плаћања 81 – Позајмице оснивача за ликвидност (уплата позајмице оснивача – физичког лица правном лицу) може користити искључиво приликом уплате позајмице коју врши физичко лице са статусом оснивача правном лицу (нпр. друштво са ограниченом одговорношћу).
 
С друге стране, предузетник није правно лице и за своје обавезе проистекле из пословања одговара неограничено и имовином коју је уложио у пословање, и целокупном својом имовином, тј. и оном коју претходно није уложио у своје пословање. У складу с тим, позајмица оснивача за ликвидност у случају предузетника не представља позајмицу оснивача својој предузетничкој радњи, јер предузетник као физичко лице не постоји одвојено од своје тзв. предузетничке радње, већ представља улагање капитала у пословање, односно коришћење својих личних средстава у пословне сврхе, те се за предвиђену намену уплате не може користити шифра плаћања 81 – Позајмице оснивача за ликвидност, већ шифра плаћања 90 – Друге трансакције.

Сектор за платни систем