11.06.2021.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у мају

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају маја износиле су 14.181,5 милиона евра, што је за 184,1 милион евра више него у априлу. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 134 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају маја износиле су 11.706,4 милиона евра, што је за 108,0 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Нето приливи у девизне резерве током маја по основу нето куповине девиза на домаћем девизном тржишту (45,0 милиона евра), као и донација, управљања девизним резервама и другим основима (укупно 173,0 милиона евра) били су више него довољни да покрију нето одливе по основу доспећа девизних свопова (укупно 86,0 милиона евра), као и девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака, нето раздужења државе по основу девизних кредита и хартија од вредности и другим основима (укупно 51,4 милиона евра). На повећање девизних резерви у мају додатно је утицао позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 103,5 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у мају износио је 462,4 милиона евра и био је за 156,5 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих пет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализован је укупно 2.607,1 милион евра.

У мају, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у мају нето купила 45 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето продала 5 милиона евра.

Кабинет гувернера