29.06.2022.

Привремена мера ради ублажавања негативних ефеката промене цена хартија од вредности на капитал банака

Извршни одбор Народне банке Србије данас је на ванредној седници усвојио Одлуку о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС”, бр. 072/2022.

Новом одлуком је дата могућност банкама да ублаже негативне ефекте промене цена хартија од вредности на капитал, настале услед поремећаја на глобалним финансијским тржиштима. Привремена мера се односи на дужничке хартије од вредности чији су издаваоци Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе Републике Србије, а које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат у складу с Међународним стандардом финансијског извештавања 9.

Поред ублажавања негативних ефеката промене цена хартија од вредности на капитал банака, наведеном мером Народна банка Србије настоји да оствари неколико циљева:
–    да подстакне банке да купљене хартије од вредности Републике Србије задрже у својим портфолијима;
–    да отвори простор за нова улагања банака у ове хартије;
–    да допринесе ослобађању капацитета банака за наставак кредитне активности, нарочито у сегменту привреде, с циљем очувања домаће привредне активности.

На овај начин Народна банка Србије ствара равнотежу између пооштравања монетарних услова, неопходног како би се ограничили ефекти инфлаторних притисака на светском и домаћем тржишту, и стимулисања кредитне активности банака ради наставка подршке реалном сектору и даљем привредном расту.

Изражена глобална неизвесност услед низа фактора – од последица још увек актуелне кризе изазване вирусом корона, преко заоштрене енергетске ситуације, прекинутих односно успорених ланаца снабдевања и глобалних инфлаторних притисака, а нарочито услед тренутне геополитичке кризе везане за Украјину, и пооштравање монетарних политика водећих централних банака довели су до раста каматних стопа на међународном финансијском тржишту. То се у одређеној мери пренело и на домаће финансијско тржиште, манифестујући се кроз знатнији раст стопа приноса, односно пад цена, пре свега државних хартија од вредности, а које се у знатном износу налазе у билансима банака као инвеститора у те хартије. Имајући то у виду, Народна банка Србије је препознала потребу за доношењем прописа привременог важења ради очувања и јачања стабилности финансијског система Републике Србије.

Прописом се омогућава да се из обрачуна основног акцијског капитала банке до краја ове године искључи 70% нето нереализованих губитака и добитака проистеклих по основу вредновања поменутих дужничких инструмената.

Банке ће наведену привремену меру моћи да примењују у периоду од 30. јуна 2022. до 31. децембра 2022. године, при чему ће Народна банка Србије наставити да анализира целокупну ситуацију и околности на финансијским тржиштима, континуирано сагледавајући потребу за даљим предузимањем одговарајућих мера.

Кабинет гувернера