Osnovni podaci platne institucije

Transfernova doo

Beograd, Kronštatska 5 
Podatke o lokacijama na kojima platna institucija pruža svoje usluge možete dobiti na njenoj internet prezentaciji.
 
Matični broj:21257419
PIB:109867174
Telefon:011 4230 201
Faks:011 4230 206
Imejl:info@transfernova.com
WWW:www.transfernova.com
Datum i broj rešenja:14/03/2017 IO NBS br. 37, 06/06/2019 IO NBS br.48 i 10/08/2023 IO NBS br. 68
Vrste platnih usluga: Usluge izvršavanja novčane doznake (elektronski transfer novca između korisnika bez otvaranja računa niti za platioca niti za primaoca plaćanja). Usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva (prijem uplata korisnika i prenos na račun primaoca plaćanja – komunalne i druge uplate). Usluge izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva (prijem uplata korisnika i prenos na račun primaoca plaćanja – komunalne i druge uplate za čiju realizaciju platna institucija odobrava kredit korisniku). Usluga izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvatanja ovih instrumenata na osnovu kojeg pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta.Pogledajte:Finansijski izveštaj
Zastupnici
Ogranci u trećoj državi
Članovi organa upravljanja i rukovodilacLica s kvalifikovanim učešćemUčešće (%)
Miloš Polovina (direktor i rukovodilac)Vid Narić, Beograd63.0%
Ivan Nikitović, Beograd13,01%