10/03/2021

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у фебруару

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају фебруара износиле су 13.422,8 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 134 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају фебруара износиле су 10.992,7 милиона евра.

На крају фебруара бруто девизне резерве биле су за 180,1 милион евра ниже него на крају претходног месеца, што је у целости резултат нето раздужења државе (223,0 милиона евра) по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности. Остале трансакције које су током фебруара утицале на стање девизних резерви имале су нето позитиван ефекат (42,9 милиона евра).

Нето приливи у девизне резерве остварени су по основу девизне обавезне резерве банака услед уобичајених активности банака и управљања девизним резервама (укупно 108,8 милиона евра), активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (укупан нето ефекат спот и своп трансакција +98,0 милиона евра), донација и по другим основима (укупно 31,8 милиона евра) и били су више него довољни да покрију остале нето одливе из девизних резерви по другим основима (укупно 51,7 милиона евра) и нето негативнe тржишнe ефектe (144,0 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у фебруару износио је 480,9 милиона евра и био је за 96 милиона евра мањи него у претходном месецу. У прва два месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.057,9 милиона евра.

У фебруару, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у фебруару нето купила 55 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето продала 50 милиона евра.

Кабинет гувернера