10/09/2021

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у августу

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају августа износиле су 15.585,4 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 142 одсто и шест и по месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају августа износиле су 13.184,7 милиона евра.

И бруто и нето девизне резерве на крају августа налазиле су се на највишем нивоу крајем месеца од када се девизне резерве мере према важећој методологији (од 2000. године).

На крају августа бруто девизне резерве биле су за преко милијарду (тачније: 1.005,1 милион) евра више него на крају претходног месеца. То је првенствено резултат прилива по основу нове опште алокације специјалних права вучења од стране Међународног монетарног фонда земљама чланицама, од чега је Републици Србији припало 627,6 милиона специјалних права вучења, што је на последњи дан у августу износило 759,4 милиона евра.

На повећање девизних резерви у августу додатно су утицали и приливи по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (куповина девиза) у нето износу од 255,0 милиона евра и по основу управљања девизним резервама, донација и другим основима (укупно 56,7 милиона евра). Позитиван утицај имали су и нето тржишни ефекти у износу од 8,5 милиона евра.

Наведени приливи вишеструко су надмашили одливе по основу нето раздужења државе по основу кредита у износу од 43,2 милиона евра, као и одливе по другим основима (укупно 31,3 милиона евра).
Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у августу износио је 551,1 милион евра и био је за 123,1 милион евра већи него у претходном месецу. У првих осам месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4.124,8 милиона евра.

У августу, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у августу нето купила 265 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето купила 965 милиона евра.

Кабинет гувернера