07/09/2022

Сва друштва за осигурање обавестила уговараче осигурања о поступку враћања дела премије осигурања од аутоодговорности услед враћања тих премија на претходни ниво

Сва друштва за осигурање која су повећала премију осигурања од аутоодговорности обавестила су на својим интернет страницама уговараче осигурања о поступку и роковима враћања дела премије осигурања од аутоодговорности услед враћања тих премија на претходни ниво, чиме су поступила у складу с дописом регулатора, односно Народне банке Србије.

Подсећамо да је Народна банка Србије упутила дописе друштвима за осигурање са очекивањем да без одлагања обавесте уговараче осигурања о року и начину на који ће извршити повраћај новца оним уговарачима осигурања којима су наплаћене неосновано веће премије од 1. августа, када је премија обавезног осигурања од аутоодговорности знатно повећана – у просеку за око 22%.

Народна банка Србије позива уговараче осигурања да се у контакту са друштвима за осигурање обавесте о поступку повраћаја дела премије и документацији коју је неопходно поднети ради остваривања повраћаја. Контакт подаци свих друштава за осигурање могу се пронаћи у Регистру друштава за осигурање.

На наведени начин друштва за осигурање су показала спремност да предузму неопходне кораке ради очувања стабилности и животног стандарда грађана у постојећим околностима.

Народна банка Србије ће, у оквиру својих надзорних овлашћења, пратити активности друштава и покренути све потребне активности ради заштите права и интереса уговарача осигурања, уз примену мера надзора према друштвима за осигурање, односно одговорним лицима.

Кабинет гувернера