18/03/2021

Нетачна изјава Драгана Ђиласа да је Народна банка Србије утврдила законитост пословања Мултикома

У вези с наводима г. Драгана Ђиласа који се односе на записник о контроли који је Народна банка Србије сачинила током контроле девизног пословања резидента Multikom Group д.о.о. Београд, чији је власник и законски заступник Драган Ђилас, а ради отклањања недоумица око могуће садржине записника и законских овлашћења Народне банке Србије, обавештавамо јавност да Народна банка Србије није овлашћена да испитује питања законитости порекла капитала, оснивања правног лица у земљи и иностранству, те уредност плаћања пореза, нити се у конкретном случају бавила питањима за која су надлежни други државни органи (Тужилаштво, Пореска управа, Управа за спречавање прања новца, Министарство унутрашњих послова и др.). Самим тим ни записником није могла да утврди да ли је у вези са овим питањима наведена компанија поступала законито или не.

Предмет контроле и записника Народне банке Србије била је усклађеност пословања наведене компаније у области девизног пословања и тим записником утврђене су повреде прописа у тој области с обзиром на то да субјект контроле није извештавао Народну банку Србије, да је каснио са извештавањем о страним директним инвестицијама које је имао у иностранству – у компанији Multikom Open AG, Швајцарска, односно Open International AG, Швајцарска, као и да је у обављању платног промета са иностранством навео нетачну шифру основа плаћања, што има негативне последице и на статистику платног биланса. На основу коначног записника, Народна банка Србије ће поднети захтев за покретање прекршајног поступка имајући у виду да је за наведене пропусте предвиђена прекршајна одговорност, при чему је запрећена казна за ове прекршаје за правно лице до 2.000.000 динара, а за одговорно лице у правном лицу до 150.000 динара.

 

Кабинет гувернера