12/04/2021

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у марту

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају марта износиле су 14.275,5 милиона евра, што је за 852,8 милиона евра више него у фебруару.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 141% и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају марта износиле су 11.871,9 милиона евра и за 879,2 милиона евра повећане су у односу на крај претходног месеца.

Повећање бруто девизних резерви у марту резултат је првенствено прилива по основу емитовања дванаестогодишње еврообвезнице Републике Србије у еврима (970,9 милиона евра), обвезнице до сада најдуже рочности, на међународном финансијском тржишту крајем фебруара, у номиналном износу од 1,0 милијарди евра по купонској стопи од 1,65% и стопи приноса 1,92%. Поред поменуте продаје еврообвезнице, нето приливи у девизне резерве током марта остварени су и по основу донација, управљања девизним резервама и другим основима (укупно 88,1 милион евра). Наведени приливи били су више него довољни да покрију одливе по основу нето раздужења државе на име девизних кредита и хартија од вредности (162,6 милиона евра), активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (нето ефекат по основу своп трансакција – 113,0 милиона евра) и одливе по другим основима (укупно нето 88,0 милиона евра).

На повећање девизних резерви у марту додатно је утицао позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 157,4 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у марту износио је 468 милиона евра и био је за 13 милиона евра мањи него у претходном месецу. У прва три месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.525,8 милиона евра.

У марту, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у марту купила и продала исти износ девиза (по 45,0 милиона евра). Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето продала 50 милиона евра.

Кабинет гувернера