12/11/2021

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у октобру

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају октобра износиле су 16,3 милијарде евра (16.277,8 милиона евра). Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 145 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Бруто девизне резерве су у протеклој години дана (у односу на крај октобра 2020. године) повећане за 3,2 милијарде евра. На крају октобра бруто девизне резерве биле су за 524,7 милиона евра ниже него на крају претходног месеца, док су нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају октобра износиле 13,9 милијарди евра и биле су мање за 387,1 милион евра него на крају претходног месеца.

Смањење девизних резерви у октобру резултат је пре свега нето раздужења државе по основу девизних кредита и измирења других девизних обавеза (у укупном износу од 317,8 милиона евра), затим активности Народне банке Србије ради очувања релативне стабилности на домаћем девизном тржишту (нето одлив девиза – 115,0 милиона евра), као и уобичајених активности банака по основу обавезне девизне резерве (нето одлив 99,9 милиона евра).

Приливи у девизне резерве по основу донација, ефикасног управљања девизним резервама и другим основима били су већи од осталих одлива за 8,0 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у октобру износио је 593,6 милиона евра и био је за 15,9 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих десет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 5.296,0 милиона евра.

У октобру, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у октобру нето продала 140,0 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности курса динара према евру, нето купила 960,0 милиона евра.

Кабинет гувернера