14/03/2022

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у фебруару

Бруто девизне резерве Народне банке Србије су на крају фебруара износиле 15.561,5 милиона евра и биле су за 549,3 милиона евра ниже него на крају претходног месеца. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 134 одсто и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају фебруара износиле су 12.947,9 милиона евра и у односу на крај претходног месеца биле су ниже за 529,7 милиона евра.

На смањење бруто девизних резерви Народне банке Србије утицале су активности Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту ради очувања стабилности на том тржишту (530,0 милиона евра), затим нето раздужење државе (107,7 милиона евра) по основу кредита и девизних хартија од вредности емитованих на домаћем финансијском тржишту, као и нето повлачење девизне обавезне резерве банака и остала плаћања за потребе државе (укупно 89,3 милиона евра).

Нето приливи у девизне резерве остварени су по основу управљања девизним резервама, донација и по другим основима (укупно 69,4 милиона евра).

Нето тржишни ефекти су у фебруару били позитивни у износу од 108,3 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у фебруару износио је 573,7 милиона евра и био је за 42,6 милиона евра већи него у претходном месецу. У прва два месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.104,8 милиона евра.

У фебруару, као и од почетка године, динар је благо номинално ослабио према евру (за 0,1%). Повећана тражња за девизама резултат је наставка интензивније куповине девиза од стране увозника енергената, присутне од октобра 2021, као и појачане глобалне неизвесности услед геополитичке кризе у Украјини. Ради очувања релативне стабилности курса динара према евру, Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у фебруару нето продала 605 милиона евра, а од почетка године је нето продала 945 милиона евра.

Кабинет гувернера