Saradnja sa Evropskom unijom

Priključenje Evropskoj uniji (EU), kao najvažnijoj evropskoj integraciji s jedinstvenim tržištem robe, kapitala, usluga i ljudi, predstavlja strateški prioritet Republike Srbije (RS), a pouzdana i efikasna centralna banka snažna je podrška RS u ostvarivanju ovog prioriteta.

Od početka procesa evropskih integracija RS Narodna banka Srbije (NBS) je aktivan učesnik u svim njegovim fazama, a usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira s kriterijumima i standardima EU jedan je od prioriteta NBS. 

Proces stabilizacije i pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji


Prvi korak na putu evropskih integracija RS bilo je uključivanje u Proces stabilizacije i pridruživanja i otvaranje perspektive članstva u EU.

Proces stabilizacije i pridruživanja naše zemlje formalno je započeo 2000, a Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i RS, s druge stranestupio je na snagu 1. septembra 2013. godine.

Među najvažnijim ciljevima pridruživanja je postepeno uspostavljanje zone slobodne trgovine između RS i EU, kao i usklađivanje domaćih propisa s pravnim tekovinama EU (acquis).

Radi praćenja primene SSP-a, NBS učestvuje u radu tela nadležnih za njegovo sprovođenje, i to:

 • Pododbora za unutrašnje tržište i zaštitu konkurencije, i
 • Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku.
Opširnije

Proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji


Nakon stupanja na snagu SSP-a, RS je započela i pregovore o pristupanju EU.

Proces je formalno počeo održavanjem prve Međuvladine konferencije o pristupanju 21. januara 2014. godine. Pregovori se vode u okviru međuvladine konferencije između RS, s jedne, i država članica EU, s druge strane, uz koordinaciju Evropske komisije. Tokom do sada održanih trinaest Međuvladinih konferencija o pristupanju (od čega su dve održane od kako je Savet EU odobrio novu metodologiju o proširenju EU), RS je otvorila dvadeset i dva poglavlja (od čega osamnaest do primene nove metodologije o proširenju EU), a privremeno zatvorila dva poglavlja.

S obzirom na značaj i ulogu centralne banke u pregovaračkom procesu, učešće predstavnika NBS predviđeno je u svim telima koordinacione strukture RS za proces pregovora o pristupanju RS EU.

Nakon što je Savet EU (zaključcima od 25. marta 2020) usvojio novu metodologiju proširenja EU, RS je prilagodila postojeću koordinacionu strukturu zahtevima i principima nove metodologije. U okviru redefinisane strukture, pregovaračka poglavlja organizovana su u tematske celine prema oblastima politika EU, te su, osim Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju RS EU i Tima za podršku pregovorima, obrazovani i tzv. pregovarački klasteri, u okviru kojih pregovaračke grupe izvršavaju dodeljene zadatke.

Kao jedna od centralnih banaka koja je najaktivnije uključena u proces pregovora o pristupanju EU, NBS učestvuje u radu jedanaest pregovaračkih grupa, u okviru sledećih klastera:

 • Klaster 1 – Osnove
  • Statistika (PG 18) i
  • Finansijska kontrola (PG 32)
 • Klaster 2 – Unutrašnje tržište
  • Sloboda kretanja radnika (PG 2),
  • Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga (PG 3),
  • Slobodno kretanje kapitala (PG 4),
  • Pravo privrednih društava (PG 6),
  • Politika konkurencije (PG 8),
  • Finansijske usluge (PG 9) i
  • Zaštita potrošača i zaštita zdravlja (PG 28)
 • Klaster 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast
  • Ekonomska i monetarna politika (PG 17)
 • Klaster 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija
  • Finansijske i budžetske odredbe (PG 33)

Po potrebi, NBS je uključena i u rad drugih pregovaračkih grupa (PG 19 – Socijalna politika i zapošljavanje u klasteru 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast i PG 24 – Pravda, sloboda i bezbednost u klasteru 1 – Osnove).

Kao i do sada, za pregovore u oblasti Finansijske usluge i Ekonomska i monetarna politika, NBS je predsedavajuća institucija, dok je za pregovore u oblasti Slobodno kretanje kapitala drugonadležna. Sva navedena pregovaračka poglavlja otvorena su za pregovore.

Pored vodeće uloge u pregovorima za navedena poglavlja, NBS i u okviru nove koordinacione strukture ima važnu ulogu u radu drugih pregovaračkih grupa, posebno u PG 18 – Statistika, PG 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja (oblast Zaštita korisnika finansijskih usluga) i PG 32 – Finansijska kontrola (oblast Zaštita evra od falsifikovanja).

 

Opširnije