Informacije za aktuare

Ovlašćeni aktuar je lice koje je dobilo ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje aktuarskih poslova i dužan je da te poslove obavlja u skladu sa zakonom, pravilima struke osiguranja i aktuarske struke, dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom. U društvu za osiguranje/reosiguranje ovlašćeni aktuar ima značajnu ulogu i daje mišljenje o utvrđivanju premije i tehničkih rezervi, aktima poslovne politike, finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju, politici saosiguranja i reosiguranja i dr. i doprinosi upravljanju rizicima (npr. obračun zahtevane margine solventnosti i ORSA).

Ovlašćeni aktuar mora da poseduje adekvatne kvalifikacije i bude dostojan zvanja ovlašćenog aktuara. Zahtevi u pogledu stručnih kvalifikacija ispunjavaju se diplomom master-studija iz oblasti aktuarstva na fakultetu u sastavu univerziteta s kojim Narodna banka Srbije ima zaključen sporazum o unapređenju aktuarske struke.

Master-studije koje obuhvataju oblasti aktuarstva usklađene sa zahtevima Međunarodnog udruženja aktuara organizuju se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa kojim Narodna banka Srbije ima potpisan Sporazumom o saradnji na unapređenju aktuarske struke u Republici Srbiji.

Narodna banka Srbije je posvećena unapređenju aktuarske profesije u Republici Srbiji i otvorena za učešće svih fakulteta u edukaciji ovlašćenih aktuara, a koji su zainteresovani da uspostave master-studije iz oblasti aktuarstva prema programu koji je usklađen sa zahtevima Međunarodnog udruženja aktuara.

Pored adekvatnih kvalifikacija, ovlašćeni aktuar mora posedovati i odgovarajuće iskustvo na aktuarskim poslovima u trajanju od najmanje tri godine.

Narodna banka Srbije dva puta godišnje organizuje stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara za lica koja ispunjavaju propisane uslove. Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara  (Aktuarska komisija) i obuhvata poznavanje propisa iz delatnosti osiguranja, standarda aktuarske struke i etike aktuarske struke.

Aktuarska komisija utvrđuje spisak literature i listu pitanja za polaganje stručnog ispita, datum, vreme i mesto održavanja tog ispita, kao i rok za prijavu kandidata za njegovo polaganje, a sastavlja i zapisnik o sprovedenom stručnom ispitu.

Aktuarska komisija objavljuje spisak kandidata koji mogu da pristupe polaganju stručnog ispita, izveštaj o preliminarnim rezultatima stručnog ispita i konačnu listu kandidata koji su položili stručni ispit. 

Ovlašćeni aktuar kontinuirano se profesionalno usavršava, tj. razvija znanja i sposobnosti tokom celokupnog radnog veka. Ovlašćeni aktuar uspostavlja sopstveni program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i u svakoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja aktuarske poslove profesionalno se usavršava najmanje dvadeset sati. Ovlašćeni aktuar obaveštava Narodnu banku Srbije o svom kontinuiranom profesionalnom usavršavanju do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.