Položaj, ovlašćenja i organizacija Narodne banke Srbije

Položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije, kao i odnos Narodne banke Srbije prema organima Republike Srbije i međunarodnim organizacijama i institucijama, uređeni su Ustavom Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 98/2006) i Zakonom o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr.zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012 i 14/2015 – odluka US i 44/2018).

Narodna banka Srbije je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Srbije i drugim zakonima, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje i očuvanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka Srbije doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema.

Organi Narodne banke Srbije

Organi Narodne banke Srbije su Izvršni odbor, guverner i Savet guvernera.

Izvršni odbor čine guverner i viceguverneri Narodne banke Srbije.

Izvršni odbor, pored ostalog, utvrđuje monetarnu i deviznu politiku, kao i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a posebno utvrđuje:

 • program monetarne politike Narodne banke Srbije;
 • način utvrđivanja kamatnih stopa Narodne banke Srbije i način obračuna, naplate i plaćanja kamate na plasmane i druga potraživanja Narodne banke Srbije, kao i na sredstva na koja Narodna banka Srbije plaća kamatu;
 • uslove i način izdavanja hartija od vrednosti Narodne banke Srbije;
 • uslove pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu i obavlja diskontne poslove;
 • politiku odobravanja kratkoročnih kredita;
 • politiku kursa dinara;
 • osnovice za obračunavanje obavezne rezerve i stope obavezne rezerve, kao i način, uslove i rokove izdvajanja i korišćenja sredstava obavezne rezerve banaka;
 • politiku upravljanja deviznim rezervama, kao i smernice za upravljanje tim rezervama;
 • druge instrumente i mere monetarne i devizne politike;
 • mere za održavanje likvidnosti banaka;
 • mere i aktivnosti, u okviru nadležnosti Narodne banke Srbije, radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema.
 • Izvršni odbor utvrđuje referentnu kamatnu stopu i druge kamatne stope koje Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju monetarne politike.

Pored navedenog, Izvršni odbor donosi propise Narodne banke Srbije u oblasti kontrolne i nadzorne funkcije, u skladu sa zakonima kojima se uređuje obavljanje tih funkcija.

Izvršni odbor rešenjem odlučuje:

 • o davanju i oduzimanju dozvola za rad bankama;
 • o davanju i oduzimanju društvima za osiguranje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja;
 • o davanju i oduzimanju dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga;
 • o davanju i oduzimanju društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima dozvola za rad i dozvola za upravljanje tim fondovima;
 • o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad gore navedenim finansijskim institucijama;
 • o davanju i oduzimanju platnim institucijama dozvola za pružanje platnih usluga,
 • o davanju i oduzimanju institucijama elektronskog novca dozvola za izdavanje ovog novca.

Izvršni odbor donosi i propise i druge opšte i pojedinačne akte u oblasti restrukturiranja banaka u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke.

Izvršni odbor donosi odluke na sednicama, većinom glasova svih članova. U slučaju izjednačenog broja glasova, odlučuje glas guvernera.

Narodnom bankom Srbije rukovodi guverner, koji zastupa i predstavlja Narodnu banku Srbije.

Guverner rukovodi poslovanjem Narodne banke Srbije i organizuje njen rad; sprovodi odluke Izvršnog odbora i Saveta; donosi propise, opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti Narodne banke Srbije koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora i Saveta; predlaže propise, opšte i pojedinačne akte koje donose Izvršni odbor i Savet, ako Zakonom nije drukčije uređeno; uređuje unutrašnju organizaciju Narodne banke Srbije i sistematizaciju radnih mesta u Narodnoj banci Srbije, kao i radne odnose zaposlenih u Narodnoj banci Srbije; imenuje i razrešava zaposlene koji rukovode organizacionim jedinicama u Narodnoj banci Srbije i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o Narodnoj banci Srbije i drugim zakonima na način koji nije u suprotnosti s osnovnim ciljevima.

Savet guvernera čine pet članova, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za poslove finansija. Članovi Saveta biraju se na pet godina, s pravom ponovnog izbora.

Savet guvernera:

 • donosi Statut Narodne banke Srbije, na predlog Izvršnog odbora;
 • utvrđuje režim kursa dinara, na predlog Izvršnog odbora, uz saglasnost Vlade;
 • donosi strategiju upravljanja deviznim rezervama na predlog Izvršnog odbora;
 • odlučuje o članstvu u međunarodnoj finansijskoj organizaciji i instituciji;
 • donosi finansijski plan Narodne banke Srbije;
 • usvaja godišnje finansijske izveštaje Narodne banke Srbije;
 • bira rukovodioca u Narodnoj banci Srbije za poslove interne revizije;
 • bira spoljnog revizora;
 • razmatra izveštaj spoljnog revizora i prati primenu njegovih preporuka u Narodnoj banci Srbije;
 • vrši nadzor nad sistemom finansijskog izveštavanja, upravljanja rizicima i unutrašnjih kontrola u Narodnoj banci Srbije;
 • ocenjuje da li su računovodstvene politike i procedure koje su usvojene u Narodnoj banci Srbije odgovarajuće;
 • usvaja godišnji plan o obavljanju interne revizije u Narodnoj banci Srbije i periodično razmatra izveštaje o obavljenoj internoj reviziji;
 • vrši nadzor nad obavljanjem interne revizije i obavljanjem usklađenosti poslovanja u Narodnoj banci Srbije;
 • donosi strategiju razvoja Narodne banke Srbije, koju predlaže Izvršni odbor, i prati njeno sprovođenje.

Po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, Savet Narodnoj skupštini podnosi izveštaj o svom radu.

Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Poslovi Narodne banke Srbije utvrđeni zakonom i drugim propisom obavljaju se u osnovnim organizacionim jedinicama, Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider i filijalama Narodne banke Srbije.