Platne usluge

Početak primene Zakona o platnim uslugama (i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona) finalizacija je brojnih aktivnosti Narodne banke Srbije na polju uspostavljanja sveobuhvatnog regulatornog okvira u oblasti pružanja platnih usluga i izdavanja elektronskog novca. 

Pored razvoja samih platnih usluga i uspostavljanja pravila za njihovo pružanje, Zakon stvara pravni osnov za osnivanje i poslovanje platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao nove vrste pružalaca platnih usluga. Tim pravnim okvirom uređene su sve vrste platnih usluga, uključujući i one najsavremenije.

Vrlo važan segment regulatornog okvira na kome je Narodna banka Srbije posebno insistirala jeste i informisanje korisnika platnih usluga – detaljno su definisane informacije koje korisnik platnih usluga mora da dobije od pružaoca platnih usluga. Pored toga, u slučaju spora, korisnik je posebno zaštićen u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Zakonom je predviđeno da Narodna banka Srbije vrši nadzor nad svim pružaocima platnih usluga i izdavaocima elektronskog novca, u delu njihovog poslovanja koje se odnosi na pružanje platnih usluga i/ili izdavanje elektronskog novca.