Rukovodstvo

Guverner Jorgovanka Tabaković

 

Jorgovanka Tabaković rođena je 21. marta 1960. godine u Vučitrnu. Gimnaziju je završila 1977. godine. Iste godine upisala je Ekonomski fakultet u Prištini, na kojem je, zbog visokog proseka ocena ostvarenog tokom prve dve godine studija, koristeći pravo skraćenog studiranja, 14. maja 1981. godine diplomirala kao student generacije. Od 1981. godine do 1989. godine radila je kao profesor ekonomskih predmeta u Srednjoj ekonomskoj školi u Prištini. Naredne dve godine obavljala je poslove finansijskog direktora u trgovinskoj kući „Grmija“.

Početkom 1992. godine prelazi u Prištinsku banku a.d. u sistemu Beogradske banke na mesto zamenika direktora i na poslovima u bankarstvu ostaje do 1999. godine. Iste godine zasnovala je radni odnos u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., u kojem je bila do trenutka stupanja na funkciju guvernera. Od marta 2005. do decembra 2008. godine obavljala je funkciju direktora Sektora za logistiku, a zatim je radila kao stručnjak za ekonomske poslove.

Magistrirala je 1999. godine na temu „Reforma bankarskog sistema Jugoslavije“ na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a 2008. godine podnela je prijavu doktorske disertacije pod nazivom „Instrumenti centralne banke – dometi i ograničenja na primeru Republike Srbije”. Doktorsku disertaciju odbranila je maja 2011. godine.

Birana je za narodnog poslanika u šest saziva Narodne skupštine Republike Srbije – tri puta od 1993. do 2000. godine i još tri puta od 2007. do 2012. godine. U dva mandata je bila predsednik Odbora za finansije Narodne skupštine Republike Srbije. Od marta 1998. godine do oktobra 2000. godine obavljala je funkciju ministra za ekonomsku i vlasničku transformaciju u Vladi Republike Srbije.

U 2018. godini objavljena je njena knjiga „Monetarna politika – nema konačnih pobeda“, u 2020. godini knjiga „Moji odgovori – prilog istoriji bankarstva Srbije u 21. veku“, a u 2021. godini „Tačka preokreta – u ravnoteži je ključ uspeha“. Tokom 2006. i 2007. godine bila je angažovana kao predavač na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu.

Od avgusta 2012. godine obavlja funkciju guvernera Narodne banke Srbije. Skupština Srbije u junu 2018. godine izabrala ju je na mesto guvernera u novom šestogodišnjem mandatu od avgusta 2018.

Udovica je, majka troje dece: Ivane, Milene i Nikole.


Viceguverner Željko Jović

 

Željko Jović je rođen 29. septembra 1979. godine u Šapcu.

Diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistarske studije, smer Finansijski i bankarski menadžment, završio je 2010. godine odbranom teze „Primena internog pristupa pri upravljanju kreditnim rizikom u bankarskom sektoru Republike Srbije”. Doktorirao je 2017. godine na temu „Analiza determinanti kreditnog rizika u uslovima izražene informacione asimetrije”.

Od 2004. godine bio je zaposlen u poslovnim bankama, obavljajući poslove u vezi sa upravljanjem rizicima, počev od analitičara rizika do direktora sektora za upravljanje rizicima. Od jula 2012. godine zaposlen je u Narodnoj banci Srbije, na poziciji zamenika generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka, a od novembra 2012. godine bio je na poziciji generalnog direktora Sektora. Bio je direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama od marta do juna 2018. godine, kada je Uprava zakonski ukinuta, a on izabran za viceguvernera. 

Odlukom Vlade Srbije od 10. oktobra 2012. godine imenovan je za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita na predlog Narodne banke Srbije. Nakon izmene Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, 2015. godine ponovo je izabran u Upravni odbor Agencije i navedenu dužnost obavljao je do izbora za direktora Uprave.

Bio je stalni član Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, u skladu sa Zakonom o reviziji od njegovog konstituisanja. Od januara 2015. do marta 2018. godine obavljao je funkciju predsednika Odbora za javni nadzor.

Član je Komiteta za finansijsku stabilnost Republike Srbije od njegovog konstituisanja 2013. godine. Do dolaska u Narodnu banku Srbije, bio je saradnik Odbora za kreditni rizik pri Udruženju banaka Srbije. Član je međunarodnog udruženja menadžera rizika (Professional Risk Managers’ International Association).

Objavio je jedanaest radova u časopisima i tematskim zbornicima u vezi sa upravljanjem kreditnim rizikom, finansijskom krizom i mogućim odgovorima realne ekonomije u uslovima krize.

Živi u Beogradu. Otac je dvoje dece.


Viceguverner Ana Ivković

 

Ana Ivković je rođena 26. maja 1974. godine u Užicu.

Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistarske studije završila je na smeru Monetarni, bankarski i finansijski menadžment odbranom teze „Operativno sprovođenje mera monetarne politike”. Doktorirala je 2016. godine na temu „Uticaj centralne banke na funkcionisanje i razvoj tržišta novca”.

U periodu od 1999. godine do 2001. godine radila je u Beogradskoj banci a. d., u Sektoru za istraživanje i razvoj. Od 2002. godine radi u Narodnoj banci Srbije na različitim pozicijama, od savetnika u Sektoru za devizne poslove, generalnog direktora Sektora za finansijsku stabilnost do generalnog direktora Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku, nakon čega je u septembru 2018. izabrana za viceguvernera. Tokom sedamnaest godina rada u Narodnoj banci Srbije bila je posvećena razvoju izveštaja i analitičke aparature. Učestvovala je u oceni efekata preduzetih mera, bavila se makroekonomskim i monetarnim analizama i projekcijama. Pratila je i izveštavala o međunarodnoj praksi u različitim domenima. Učestvovala je u izradi, razmeni i predstavljanju strateških dokumenata u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Objavila je više stručnih radova o tržištu novca u Srbiji i svetu i prilivu stranog kapitala.

Živi u Beogradu. Udovica je i majka je dvoje dece.

 


Viceguverner Dragana Stanić

 

DraganaStanic

Dragana Stanić je rođena 19. marta 1975. godine u Kotoru.

Diplomirala je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistarske studije završila je 2009. godine na istom fakultetu, odbranom teze „Informaciono-tehnološki aspekt upravljanja rizicima u platnom sistemu”.

Profesionalni angažman u Narodnoj banci Srbije započela je 1998. godine, u tadašnjem Sektoru za monetarni sistem i politiku, da bi 2003. godine svoje radno angažovanje nastavila u Sektoru za platni sistem. U Narodnoj banci Srbije obavljala je poslove na svim nivoima, od pripravnika do generalnog direktora sektora. Za generalnog direktora Sektora za platni sistem imenovana je 2015. godine i do izbora za viceguvernera u septembru 2018. godine bila je na toj poziciji.

Učestvovala je u sveobuhvatnoj reformi platnog prometa u našoj zemlji. U ime Narodne banke Srbije, član je radnih tela obrazovanih radi unapređenja propisa i poslovnog ambijenta u našoj zemlji, kao što su ukidanje obavezne upotrebe pečata i izdavanja papirne fakture, unapređenje elektronskog poslovanja, elektronske trgovine, elektronske uprave i drugo.

Živi u Beogradu. Udata je i majka je jednog deteta.