Poslovanje

Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018) član 2. stav 1. i Zakonom o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – odluka US i 44/2018) član 5. stav 1. propisano je da se Narodna banka Srbije smatra pravnim licem.

Narodna banka Srbije, kao pravno lice, sastavlja redovne godišnje finansijske izveštaje. Ovi izveštaji pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja i sastavljaju se za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj godini. Takođe, redovni godišnji finansijski izveštaji Narodne banke Srbije sačinjavaju se u skladu sa zakonima kojima se uređuju računovodstvo i revizija i Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

U skladu sa članom 2. stav 7. Zakona o računovodstvu redovni godišnji finansijski izveštaji obuhvataju:

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
  • Izveštaj o ostalom rezultatu
  • Izveštaj o promenama na kapitalu
  • Izveštaj o tokovima gotovine
  • Napomene uz finansijske izveštaje

Poslovi Narodne banke Srbije obavljaju se u osnovnim organizacionim jedinicama Narodne banke Srbije, Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider i filijalama Narodne banke Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Užicu.

Članom 13. Zakona o računovodstvu propisano je da pravna lica poslovne promene knjiže na računima propisanim kontnim okvirom. Odluku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za Narodnu banku Srbije propisuje Narodna banka Srbije, odnosno donosi guverner Narodne banke Srbije. Takođe, članom 26. stav 3. Zakona o računovodstvu propisano je da Narodna banka Srbije propisuje sadržaj i formu obrazaca finansijskih izveštaja za potrebe jedinstvenog informisanja i statističke obrade za Narodnu banku Srbije. Odluku o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije donosi guverner Narodne banke Srbije.

Obaveza revizije godišnjih finansijskih izveštaja Narodne banke Srbije propisana je članom 21. Zakona o reviziji  ("Sl glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), članom 81. Zakona o Narodnoj banci Srbije i članom 28. Zakona o računovodstvu. Godišnje finansijske izveštaje, sa izveštajem ovlašćenog revizora, Savet dostavlja, radi informisanja, Narodnoj skupštini do 30. juna naredne godine u skladu sa članom 79. stav 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije. Takođe, Narodna banka Srbije, godišnje finansijske izveštaje objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u roku od mesec dana od dana njihovog dostavljanja Narodnoj skupštini.

Godišnje finansijske izveštaje sa izveštajem ovlašćenog revizora Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet stranici na srpskom i engleskom jeziku.

Izveštaji o poslovanju