Пословање

Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон) члан 2. став 1. алинеја 1) и Законом о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018) члан 5. став 1. прописано је да се Народна банка Србије сматра правним лицем.

Народна банка Србије, као правно лице, саставља редовне годишње финансијске извештаје. Ови извештаји пружају истинит и поштен преглед финансијског положаја и успешности пословања и састављају се за пословну годину која је једнака календарској години. Такође, редовни годишњи финансијски извештаји Народне банке Србије сачињавају се у складу са законима којимa се уређују рачуноводство и ревизија и Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања.


У складу са чланом 29. став 5. Закона о рачуноводству редовни годишњи финансијски извештаји обухватају:

  • Биланс стања
  • Биланс успеха
  • Извештај о осталом резултату
  • Извештај о променама на капиталу
  • Извештај о токовима готовине
  • Напомене уз финансијске извештаје

Послови Народне банке Србије обављају се у основним организационим јединицама Народне банке Србије, Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер и филијалама Народне банке Србије у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Ужицу.

Чланом 14. Закона о рачуноводству прописано је да правна лица пословне промене књиже на рачунима прописаним контним оквиром. Одлуку о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за Народну банку Србије прописује Народна банка Србије, односно доноси гувернер Народне банке Србије. Такође, чланом 30. став 3. Закона о рачуноводству прописано је да Народна банка Србије прописује садржај и форму образаца финансијских извештаја за потребе јединственог информисања и статистичке обраде за Народну банку Србије. Одлуку о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије доноси гувернер Народне банке Србије.

Обавеза ревизије годишњих финансијских извештаја Народне банке Србије прописана је чланом 26. став 1. Закона о ревизији („Службени гласник РС”, бр.73/2019), чланом 81. Закона о Народној банци Србије и чланом 28. Закона о рачуноводству. Годишњe финансијскe извештајe, са извештајем овлашћеног ревизора, Савет доставља, ради информисања, Народној скупштини Републике Србије до 30. јуна наредне године у складу са чланом 79. став 2. Закона о Народној банци Србије. Такође, годишње финансијске извештаје Народна банка Србије објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” у року од месец дана од дана њиховог достављања Народној скупштини.

Годишње финансијске извештаје са извештајем овлашћеног ревизора Народна банка Србије објављује на својој интернет презентацији на српском језику и превод на енглески језик.

Финансијски извештаји са извештајем овлашћеног ревизора