Подаци о пословању друштава за осигурањe

Напоменe

  • Подаци су добијени од друштава за осигурање при редовном извештавању по чл. 178 и 179 Закона о осигурању и Народна банка Србије не одговара за њихову тачност.
  • Подаци у извештајима обухватају само податке друштава за осигурање која имају дозволу за рад за изабрани датум важења.

Месечни извештаји

 

Напомена: Месечни извештаји су доступни од 31. јула 2005. године. Подаци по месецима, као и за календарску годину, су први подаци. Коначни подаци су расположиви у оквиру годишњих извештаја.

Тромесечни извештаји

Тромесечни извештаји су доступни од другог тромесечја 2005. године.

 

Напомена:
* До 2009. године подаци су приказивани у оквиру годишњих извештаја. Почев од четвртог квартала 2010. године подаци се објављују у кварталној динамици.
** Подаци се објављују почев од IV квартала 2015. године.

Годишњи извештаји

 

Напомене:
* Подаци о добровољном пензијском осигурању су расположиви до 2006. године, у складу са ступањем на снагу Закона о доборвољним пензијским фондовима и пензијским плановима и обавезом усклађивања пословања друштава за осигурање са овим законом до 31.12.2006. године.
** Од IV квартала 2010. године подаци се приказују у оквиру тромесечних извештаја.
*** Подаци су објављени за период од 2008. до 2014. године.
**** Подаци се објављују почев од 2015. године.
***** У складу с изменама Класификације ризика према врстама на крају 2015. године и 2019. године, подаци за претходну годину за поједине шифре се не приказују у извештајима за 2015. годину и 2019. годину.
****** Подаци за 2022. годину су ажурирани у априлу 2024. године.

Биланси стања и биланси успеха друштава за осигурање