Реструктурирање банака

Изменама и допунама Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) које су почеле да се примењују 1. априла 2015. године, Народној банци Србије поверена је нова функција – функција тела надлежног за реструктурирање банака. У том својству, Народна банка Србије одговорна је за планирање, покретање и спровођење поступка реструктурирања банака и банкарских група које су у њеној надлежности, а све у циљу заштите јавног интереса у случају проблема у пословању банака.

Реструктурирање банке и банкарске групе подразумева примену мера и инструмената реструктурирања од стране Народне банке Србије, ради избегавања негативног утицаја престанка пословања банке на финансијску стабилност, привреду и становништво, уз минимизирање трошкова по буџет и друга јавна средства. Реструктурирање банке, односно банкарске групе је алтернатива стечајном поступку и поступку ликвидације, којој се прибегава када се процени да јавни интерес не би био на адекватан начин заштићен у тим поступцима, односно када се процени да би престанак пословања банке кроз редовни стечајни поступак или поступак ликвидације изазвао значајне негативне последице на финансијску стабилност, привреду и/или становништво.