Оснивање банке, дозволе за рад и осталe сагласности

У вези с применом одредаба Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије („Службени гласник РС”, бр. 82/2015 и 29/2018), Народна банка Србије објављује:

  • Упутство за подношење захтева Народној банци Србије за давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и сагласности на акта оснивачке скупштине;
  • Упутство за подношење захтева Народној банци Србије за давање претходне сагласности за стицање власништва у банци – куповина банке која има дозволу за рад Народне банке Србије;
  • Упутство за подношење захтева Народној банци Србије за давање претходне сагласности на именовање чланова управног односно извршног одбора.

Пракса је показала да је лицима заинтересованим за добијање дозвола и сагласности Народне банке Србије за оснивање банке, куповину банке, за чланство у управном и извршном одбору проблем представљало прибављање комплетне документације која се подноси уз захтев, као и разумевање садржине појединих прописаних докумената. Стога су упутства написана из угла подносиоца захтева, односно на самом почетку дати су подаци о фазама поступка, роковима одлучивања и осталим појединостима, да би затим био изложен списак документације која се подноси уз одређени захтев, док су на крају дати услови које подносилац захтева мора да испуни. Такође, свако од упутстава прати одређени број прилога, који су доступни за преузимање. Поједини прилози садрже смернице за израду конкретног документа који се подноси уз одговарајући захтев, док остали представљају обрасце за доношење одговарајућих одлука или појединих изјава.

Верујемо у то да ће објављивање ових докумената унапредити праксу и омогућити заинтересованим лицима боље разумевање прописа, а тиме странкама олакшати поступак и учинити га ефикаснијим.