Монетарна политика

У складу са Законом о Народној банци Србије, основни циљ Народнe банкe Србијe jeсте постизање и одржавање стабилности цена, чиме се доприноси очувању стабилности финансијског система и одрживом економском расту. Ради остваривања стабилности цена, Народна банка Србије спроводи режим циљања инфлације. Циљ монетарне политике изражен је нумерички – као годишња процентуална промена индекса потрошачких цена – и за 2019. годину износи 3,0%, уз дозвољено одступање од ± 1,5 п. п. 

Референтна каматна стопа је основни инструмент монетарне политике у режиму циљања инфлације. Остали монетарни инструменти, укључујући интервенције на девизном тржишту, имају помоћну улогу. Ову каматну стопу Народна банка Србије примењује у спровођењу главних операција на отвореном тржишту (тренутно у спровођењу реверзних репо трансакција, односно репо трансакција продаје хартија од вредности, с роком доспећа трансакције од једне недеље). Она представља оперативни циљ за краткорочне каматне стопе на тржишту новца. Њена улога као оперативног циља је подржана коридором каматних стопа на депозитне и кредитне олакшице и другим операцијама на отвореном тржишту.

Остали инструменти монетарне политике Народне банке Србије имају помоћну улогу – доприносе несметаној трансмисији утицаја референтне каматне стопе на тржиште, као и развоју финансијских тржишта. Ти инструменти су: oперације на отвореном тржишту, oбавезна резерва, кредитне и депозитне олакшице (сталне олакшице) и интервенције на девизном тржишту.

 

Вести и саопштења

Датум :
22.02.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
19.02.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
18.02.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
11.02.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
03.02.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
19.01.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
12.01.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
11.12.2020.
Извор :
Кабинет гувернера