Народна банка Србије као оператор платних система

Народна банка Србије је оператор следећих платниха система:

 • RTGS НБС система,
 • IPS НБС система,
 • Клиринг НБС система,
 • Међубанкарског клиринг система у девизамa Народне банке Србије,
 • Међународног клиринг система у девизамa,
 • DinaCard клиринг система.

RTGS НБС систем, IPS НБС систем, Kлиринг НБС систем и DinaCard клиринг систем јесу платни системи за пренос новчаних средстава у динарима између учесника у тим системима.

RTGS НБС систем и Kлиринг НБС систем су, на основу одредаба Закона о платним услуга којима се уређује коначност поравнања у битним платним системима и прописима донетим на основу овог закона, утврђени као битни платни системи.

RTGS НБС систем

Рад RTGS НБС система уређен је Правилима рада RTGS платног система Народне банке Србије. RTGS НБС систем (извршавање налога за пренос у реалном времену по бруто принципу) подразумева обраду и поравнање појединачних налога за пренос учесника у најкраћем могућем времену – и то до висине покрића на рачуну. У овом систему могу се извршавати сви налози за пренос, с тим што се обавезно извршавају налози за пренос по основу трансфера одобрења и директних задужења чији је појединачни износ већи од 300.000 динара, у складу са Одлуком о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему. Налози за пренос у RTGS НБС систему извршавају се радним данима од 9.00 до 18.00 часова, што је утврђено Дневним терминским планом рада RTGS НБС система.

У RTGS НБС систему извршавају се следећи налози за пренос:

 1. налози за извршавање платних трансакција с циљем спровођења монетарне политике Народне банке Србије;
 2. налози за извршавање трансфера одобрења којима учесник иницира пренос новчаних средстава, у своје име и за свој рачун, као и ради извршавања платних трансакција својих корисника платних услуга;
 3. налози за извршавање директних задужења учесника;
 4. налози који проистичу из снабдевања банака готовим новцем и преузимања од банака готовог новца, у складу с прописима Народне банке Србије;
 5. налози за поравнање новчаних обавеза, односно потраживања насталих у другим платним системима и системима за поравнање финансијских инструмената између њихових учесника;
 6. други налози за пренос новчаних средстава између рачуна у RTGS НБС систему, у складу с прописима.

Учесници у RTGS НБС систему могу бити:

 • Народна банка Србије,
 • банка са седиштем у Републици Србији која има дозволу за рад Народне банке Србије, у складу са законом којим се уређују банке, 
 • министарство надлежно за послове финансија Републике Србије – Управа за трезор, 
 • оператор другог платног система, и 
 • оператор система за поравнање финансијских инструмената – Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности или други оператор овог система.

IPS НБС систем

Рад IPS НБС система уређен је Правилима рада IPS платног система Народне банке Србије.

IPS НБС систем користи се за пренос новчаних средстава у динарима између учесника у том систему ради извршавања инстант трансфера одобрења утврђеног одлуком којом се уређују општа правила за извршавање инстант трансфера одобрења. Ову врсту трансфера одобрења  платилац може иницирати у било које доба дана током сваког дана у години. Пренос новчаних средстава на платни рачун примаоца плаћања извршава се скоро тренутно, с тим да инстант трансфер одобрења који се иницира у папиру пружаоци платних услуга омогућавају у време које су одредили за пријем ових налога. Инстант трансфер одобрења се у IPS НБС систему извршава на основу појединачних налога за пренос учесника у бруто износу одмах након испуњавања услова за извршење ових налога. Вредност појединачног налога за пренос који се извршава у IPS НБС систему не може бити већа од 300.000 динара.

Учесници у IPS НБС систему могу бити:

 • Народна банка Србије,
 • банка са седиштем у Републици Србији која има дозволу за рад Народне банке Србије, у складу са законом којим се уређују банке,
 • министарство надлежно за послове финансија Републике Србије – Управа за трезор,
 • платна институција са седиштем у Републици Србији којa има дозволу Народне банке Србије за пружање платних услуга као платна институција, у складу са законом којим се уређују платне услуге,
 • институција електронског новца са седиштем у Републици Србији које има дозволу Народне банке Србије за издавање електронског новца, у складу са законом којим се уређују платне услуге,
 • јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији, основан у складу са законом којим се уређују поштанске услуге.

Притом, платна институција са седиштем у Републици Србији, институција електронског новца са седиштем у Републици Србији и јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији могу бити само индиректни учесници или лица с посредним приступом у IPS НБС систему, и то на начин утврђен правилима рада овог система.
 
Више детаља о IPS НБС систему и његовим учесницима, као и начину учествовања, можете наћи у делу „Систем за инстант плаћања - IPS НБС“.

Клиринг НБС систем

Рад Клиринг НБС система уређен је Правилима рада клиринг платног система Народне банке Србије. У Клиринг НБС систему извршавају се налози за пренос по основу трансфера одобрења којима учесник иницира пренос новчаних средстава, у своје име и за свој рачун, као и ради извршавања платних трансакција својих корисника платних услуга. Налозима за пренос у Клиринг НБС систему извршавају се трансфери одобрења у појединачном износу до 300.000 динара.

У Клиринг НБС систему, у поступку нетирања израчунавају се мултилатералне нето позиције за поравнање учесника, и то претварањем потраживања и обавеза на основу налога за пренос које учесници у платном систему међусобно достављају или примају у том систему – у једну нето обавезу или једно нето потраживање појединачног учесника у платном систему према свим осталим учесницима у том систему. Израчунате негативне односно позитивне нето позиције у сваком циклусу нетирања поравнавају се у RTGS НБС систему из новчаних средстава која се резервишу пре почетка циклуса нетирања. Дневним терминским планом рада Клиринг НБС система утврђено је да се нетирање и извршавање налога за пренос у Клиринг НБС систему обавља у циклусима нетирања и то у 10:30, 12:30, 14:30 и 17:00.

Учесници у Клиринг НБС систему могу бити:

 • Народна банка Србије,
 • банка са седиштем у Републици Србији која има дозволу за рад Народне банке Србије, у складу са законом којим се уређују банке, и
 • министарство надлежно за послове финансија Републике Србије – Управа за трезор.

Међународни клиринг систем у девизама и Међубанкарски клиринг систем у девизама Народне банке Србије

Ради омогућавања ефикаснијег и јефтинијег извршавања платних трансакција у еврима за становништво и привреду, Народна банка Србије је оператор Међународног клиринг система у девизама и Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије, у којем се сваког радног дана, у складу с Правилима рада међубанкарског клиринг система у девизама и Оперативним правилима за клиринг међународних плаћања (међународни клиринг систем у девизама), врши пренос новчаних средстава у еврима између учесника у овом систему.

Поред банака са седиштем у Републици Србији и Народне банке Србије, учесници Међународног клиринг система у девизама су и банке из Босне и Херцеговине и Црне Горе, на основу Споразума о клирингу међубанкарских и међународних плаћања закљученог између Народне банке Србије, Централне банке Босне и Херцеговине и Централне банке Црне Горе.

DinaCard клиринг систем

DinaCard клиринг систем је платни систем Народне банке Србије у коме се обављају послови обраде и нетирања налога за пренос које учесници у том систему достављају на основу платних трансакција које се извршавају коришћењем DinaCard платних картица (клиринг трансакција у DinaCard систему). Поравнање нето позиција обавља се у RTGS НБС систему. Више детаља о DinaCard систему можете наћи на www.dinacard.nbs.rs.

Радно време DinaCard клиринг система

Процес обраде трансакција у DinaCard клиринг систему врши се сваког радног дана.

Радно време DinaCard клиринг система утврђено је Дневним терминским планом:

 • пријем трансакција од прихватилаца: од претходног клириншког пресека (Д0), до 10.00 часова (клириншки пресек) текућег радног дана (Д1)
 • обрада доспелих трансакција за клиринг и слање извештаја члановима о нето позицијама (Д1)*: до 12.30 часова
 • слање налога за поравнање у RTGS НБС систем (Д1): до 15.00 часова
 • слање извештаја о извршеном клирингу и поравнању (Д1): до 17.00 часова

* Трансакције које пристигну до 10.00 часова биће обрађене тог дана. Трансакције које пристигну после 10.00 часова биће обрађене наредног радног дана.