ЦЕНТАР ЗА РАЗМЕНУ ПОДАТАКА

О систему

Центар за размену података је апликација намењена аутоматизацији процеса размене података регистрованих клијената с Народном банком Србије преко интернета.

Регистровани клијенти могу извршити следеће основне акције:

  • аутентификација корисника,
  • управљање личним подацима,
  • размена података с Народном банком Србије, и
  • преглед информација о подацима размењеним с Народном банком Србије.

Техничке претпоставке

Сваки корисник који је регистрован за достављање података преко апликације Центар за размену података треба да поседује:

  • приступ интернету,
  • инсталиран одговарајући веб-претраживач,
  • квалификовани дигитални сертификат, и
  • апликацију уз помоћ које се врши дигитално потписивање докумената (важи само за кориснике који имају потребу за слањем електронски потписаних PDF фајлова).

Приступ систему

Приступ систему Центар за размену података могу остварити само лица кoja имajу зaкoнoм или прoписoм прописану oбaвeзу дoстaвљaњa пoдaтaкa или дoкумeнaтa Народној банкци Србије.

Процедура одобравања приступа систему зависи од типа корисника и од природе пословних односа које он успоставља са Народном банком Србије.

Након што надлежне службе Народне банке Србије одобре кориснику чланство у систему, њему ће бити послата електронска пошта у којој ће бити наведени параметри за приступ систему и основна упутства потребана за његово коришћење.

Након успешно извршеног логовања на систем, корисник ће бити у могућности да са Народном банком Србије размењује оне податке који су му одобрени од стране надлежних служби.