О прању новца и финансирању тероризма

Прање новца и финансирање тероризма су кривична дела са економским последицама. Као глобални проблеми, њихове негативне последице могу бити вишеструке: нарушавање стабилности, транспарентности и ефикасности финансијског система, економски поремећаји, угрожавање спровођења реформи, смањење инвестиција из иностранства и губитак међународног угледа државе.

Прање новца представља процес прикривања незаконитог порекла новца или имовине који су стечени извршењем криминалних активности. Када је имовинска корист стечена извршењем кривичног дела, извршилац ће покушати да новац или другу имовину користи тако да не привлачи пажњу надлежних органа, па зато врши низ трансакција које служе да новац или другу имовину прикажу као законито стечене. Прање новца има три основне фазе:

  • Прву фазу чини „улагање”, тј. прекидање директне везе између новца и незаконите активности којом је он стечен. У њој се незаконито стечени новац уводи у финансијски систем;
  • Другу фазу чини „прикривање”, када се новац, након што је ушао у легални финансијски систем, пребацује с рачуна на који је положен на друге рачуне. Главни циљ тих трансакција јесте прикривање везе између новца и криминалне активности од које потиче;
  • Трећа фаза је фаза „интеграције”, у којој се „прљав” новац јавља као новац који потиче од дозвољене делатности.

Прањем новца, у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020) – Закон, сматра се:

  1. конверзија или пренос имовине стечене извршењем кривичног дела;
  2. прикривање или нетачно приказивање праве природе имовине, њеног порекла, места налажења, кретања, располагања, власништва или права у вези са имовином која је стечена извршењем кривичног дела;
  3. стицање, држање или коришћење имовине стечене извршењем кривичног дела.

Поменуте активности извршене изван територије Републике Србије такође се сматрају прањем новца.

Финансирање тероризма обезбеђује средства за терористичке активности. То може укључивати средства прикупљена из законитих извора, као што су личне донације и профит од обављања делатности и хуманитарних организација, као и из криминалних извора, као што су трговина наркотицима, кријумчарење оружја и других добара, превара, отмица и изнуда.

Финансирањем тероризма, у смислу Закона, сматра се обезбеђивање или прикупљање имовине или покушај њеног обезбеђивања или прикупљања, у намери да се користи или са знањем да може бити коришћена, у целости или делимично:

  1. за извршење терористичког акта;
  2. од стране терориста;
  3. од стране терористичких организација.

Под финансирањем тероризма сматра се и подстрекавање и помагање у обезбеђивању и прикупљању имовине, без обзира на то да ли је терористички акт извршен и да ли је имовина коришћена за извршење терористичког акта.