Улога Народне банке Србије у спречавању прања новца и финансирања тероризма

Будући да је Народна банка Србије, у складу са својим законским овлашћењима, регулатор и супервизор значајног броја финансијских институција у Републици Србији, она има важну улогу и у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Улога регулатора

Функција Народне банке Србије као регулатора у овој области огледа се у изради, односно учешћу у изради релевантних закона и подзаконских аката који, између осталог, имају за циљ и да смање могућност прања новца и финансирања тероризма кроз финансијске институције чије пословање контролише Народна банка Србије, као и у:

 • давању препорука за унапређење система спречавања прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу;
 • сарадњи са Управом за спречавање прања новца и другим домаћим институцијама укљученим у борбу против прања новца и финансирања тероризма;
 • сарадњи с међународним институцијама ради спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и активно учешће у раду међународних тела и организација које се баве спречавањем прања новца и финансирања тероризма, а пре свега у раду Комитета експерата за процену мера против прања новца и финансирање тероризма – Манивал (Надзорно тело Савета Европе надлежно за процену усклађености с међународним стандардима за спречавање прања новца и финансирање тероризма);
 • одржавању редовних контаката са обвезницима примене Закона над којима врши надзор;
 • организовању обуке за запослене у Народној банци Србије из области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Улога супервизора

Улогу супервизора Народна банка Србије започиње поступком издавања дозвола за рад1 субјектима надзора из своје надлежности, као и њиховом највишем руководству. Поред тога, Народна банка Србије прати да ли се поступа у складу с прописима и унутрашњим актима обвезника, те, између осталог, процењује адекватност система за спречавање прања новца и финансирања тероризма код обвезника примене Закона из њене надлежности, како би се спречило да буду злоупотребљени у сврху прања новца и финансирања тероризма. Ако се у поступку надзора над обвезником утврде неправилности, Народна банка Србије предузима мере у складу са својим законским овлашћењима.

Улога Народне банке Србије као супервизора дефинисана је секторским законима и чланом 109. Закона, на основу чега се врше контрола:

 • банака;
 • друштава за управљање добровољним пензијским фондовима;
 • давалаца финансијског лизинга;
 • друштава за осигурање која поседују дозволу за обављање животних осигурања и друштава за посредовање у осигурању када обављају послове посредовања у животним осигурањима, друштава за заступање у осигурању и заступника у осигурању који имају дозволу за обављање послова осигурања живота, осим друштава за заступање и заступника у осигурању за чији рад одговара друштво за осигурање у складу са законом;
 • институција електронског новца;
 • платних институција;
 • јавног поштанског оператора са седиштем у Републици Србији, основаног у складу са законом којим се уређују поштанске услуге у делу пружања платних услуга;
 • овлашћених мењача и привредних субјеката који мењачке послове обављају на основу посебног закона;
 • лица која се баве пружањем услуга куповине, продаје или преноса виртуелних валута или замене тих валута за новац или другу имовину преко интернет платформи, уређаја у физичком облику или на други начин, односно која посредују при пружању ових услуга, пружалаца кастоди услуге новчаника, а од јуна 2021. године и пружалацa других услуга повезаних с виртуелним валутама.

Сарадња Народне банке Србије у области спречавања прања новца и финансирања тероризма са осталим институцијама

У области спречавања прања новца и финансирања тероризма, Народна банка Србије сарађује с домаћим и страним институцијама. Та сарадња најчешће се ближе уређује потписаним споразумима у области супервизије, а обухвата разне видове пословно-техничких активности (размена информација и искустава, обука запослених и др.).

Као један од значајнијих споразума може се издвојити Споразум о сарадњи у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, који је потписан са Управом за спречавање прања новца (финансијскo-информациона јединица Републике Србије). Тим споразумом је омогућена размена оперативних информација, што знатно олакшава сам процес контроле.


1 Народна банка Србије издаје дозволе за рад банкама, овлашћеним мењачима, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима, даваоцима финансијског лизинга, друштвима за осигурање, друштвима за посредовање у осигурању, друштвима за заступање у осигурању и заступницима у осигурању, институцијама електронског новца, платним институцијама, а од јуна 2021. и пружаоцима услуга повезаних с виртуелним валутама.